Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „Зелено образование в зелена среда”

Програма „Еразъм+”

Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4   

„Зелено образование в зелена среда”

("Green education in green environment")

01.09.2020г. - 31.08.2022г.

    Координатор:Испания     Партньори:Италия, Португалия, Полша и Турция

 

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

          Важен акцент в европейския план за развитие на ЧОУ „Банкерче”  е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност  при  убеждението, че проектите  по програма  „Еразъм+” са мост между обучението  и  „европейското общество на знанието”,  средство за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с екологичното образование,културния подход към  околната среда,  устойчивото  използване на околната среда (защитени природни обекти) от гледна точка на пазара на труда, формиране на междукултурните умения  и граждански ценности, предприемачески инициативи и др.

 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА

          Водеща  идея  при формулиране на целите на проекта и дейностите за тяхното постигане,  е повишаване на качеството на  обучението в ЧОУ  „Банкерче” чрез разширяване  на проектно-базираното и интердисциплинарното обучение, подчинено на екологичното образование на учениците.

          Изпълнението на планираните дейности е подчинено на следните основни цели:

 • да се ​​използва съществуването на защитени природни територии за образователни функции - да насърчава защитата и съхраняването на нагласите на биофизичната и културна среда;
 • да се ​​създаде в класната стая европейско съзнание за защита на природните територии;
 • да се ​​даде приоритет на научното, историческото и културно образование  и изследване на защитената природа;
 • да  се насочват учениците  към предприемаческа кариера, свързана с  устойчиво използване на защитени природни територии.

 

БРОЙ И ПРОФИЛ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ

          Кординатор Испания- Escola Països     Catalans España, гр.Лерида 

Училища-партньори:

 1. България   Частно основно училище „Банкерче” – гр. София
 2. Италия   Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” - гр. Портичи    
 3. Португалия Agrupamento de Escolas de Mangualde, гр. Мангуалде
 4. Полша  Szkola Podstawowa nr 199 im.Juliana Tuwima– гр.Лодз
 5. Турция   Cahit Arf ilkokulu – Турция, гр. Истанбул

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

          Всички планирани дейности  за успешното реализиране на проекта, както в процеса на обучението в ЧОУ „Банкерче”, така и при участието на координаторите/учителите в партньорските работни срещи и тренинги на учениците (онлайн или в реална среда в приемащите оргнизации),  следва  да бъдат описани  в подробна таблица  с дати, срокове, междупредметни връзки, линкове за разпространение и др.      

          През целия период на изпълнение на проекта, комуникацията между  координаторите от партньорските училища да се извършва планомерно и в срок -  предимно онлайн чрез Twinspaceв платформата etwinning,  е-mail,viber, whatsapp,facebook,  социалните мрежи и др.

 

РЕЗУЛТАТИ   И   ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проектът ще допринесе за разрешаване на проблема с недостига на компетенции,  свързани с екологичното образование (адаптиране и обогатяване на учебните програми  с нови знания),културния подход към  околната среда, разкриване произхода и еволюцията на природните ресурси на Природен парк „Витоша”,  подобряване на езиковите и IT компетентности на учениците, създаване на ИКТ игри за околната среда с помощта на QR кодове и различни инструменти/разнообразен софтуер.

Предвидените междинни продукти са  разработените  от учениците видео- презентации  за съответната държава, град и училище. Планираният краен продукт е списание „ECO-MAGAZINE”, в което ще бъде представена  екологичната концепция на всяко училище и съответния национален парк/природен обект – за България това е  Природен парк „Витоша”.  

          В процеса на изпълнение на планираните  дейности в училище  и тренингите  в чужбина ще бъдат усъвъшенствани уменията на учениците за използване/прилагане на инструментите  за електронно обучение – Envision, kahoot, padlet, learning apps и др., за  работа в екип и комуникация, за разработване на проекти и др. За оценка на въздействието ще бъдат използвани количествени и качествени показатели.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ  ПОЛЗИ.

Най-общо дългосрочните ползи от участието в проекта са свързани с Европейския план за развитие на училището в частта разширяване на проектно-базираното и интердисциплинарно обучение (в случая подчинено на екологичното образование); постигане на устойчив образователен процес чрез създаване на иновативна образователна среда – напр. изследване на защитената природа и създаване на класна стая с европейско съзнание за защита на природните територии, биофизичната и културна среда; разработване на проекти по предприемачество, свързани със защитени  национални и други природни обекти/паркове и др.

          В дългосрочен план разработеният и тестван образователен ресурс (подходи, методи и иновационни практики, методически и дидактически материали, електронни игри  и др.), свързан с екологичното  образование и запазване на природната среда, неминуемо ще способства за  повишаване на  активното  социално ангажиране  на учениците.

         

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ

         

Разпространението на резултатите ще бъде осъществено поетапно чрез информационни брошури, статии, снимков материал, видеоматериали и др. на „стената” Еразъм+ и в сайта на училището, e-twinning, платформите на Еразъм+, платформата на училището-координатор от Испания, блога на проекта (на английски език), блога на координатора (на бълг. език), EPALE, YouTube, социалните мрежи и др.; на всички училищни празници, регионални и национални форуми и др.; изработване на рекламни материали (USB флаш памет под формата на кредитна карта с логото на програма Еразъм+, логото на училището, номера на проекта) и др. 

 

ПРИЗНАВАНЕ  И  ВАЛИДИРАНЕ

           

Всички учители-участници в работните срещи и ученици-участници в тренингите (онлайн или присъствено в приемащите организации) ще получат   Certificate of Attendance.

 

Конкурс за лого на Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „Зелено образование в зелена среда”

Учениците от партньорските училища предложиха своите проекти за лого на проекта. През януари 2021г. се проведе гласуване. Спечели проекта на испанските ученици.

Можете да видите всички предложения тук

 

 

 

Представяне на училищата по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „Зелено образование в зелена среда” ("Green education in green environment")

Една от дейностите по проекта беше учениците да подготвят презентация за представяне на училището.

Насладете се на емоциите от видеоимпресията на  учениците от ЧОУ "Банкерче"  тук

 

Проектни дейности по Еразъм+ проект „Зелено образование в зелена среда”

През първата година от проекта (2020/2021г.) проектните дейности  се изпълняваха стриктно от учениците, независимо че обучението в отделни периоди от учебната година  се провеждаше в онлайн среда. Ентусиазмът и желанието за включване в екипни задачи на малките банкерчета можете да проследите във видео импресията тук

Еднодневно обучение в зелена среда на Природен парк „Витоша”

На 21 юни 2021г. (понеделник) да се проведе еднодневно  обучение в зелена среда  на  Природен парк „Витоша” (! при гласуването  само един глас не е достигнал  планината Витоша  да бъде обявена за Национален парк).

Първата спирка на малките банкерчета беше  Природозащитен информационен център „Витоша”. Учениците гледаха видеофилм; запознаха се с флората и фауната на ПП „Витоша”, опасностите и поведението  на посетителите в природните паркове;  наблюдаваха с бинокъл на представители на флората и фауната (летящи птици). ПИЦ„Витоша” е  първия от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България - създаден по повод 60-та годишнина от обявяването на Природен парк “Витоша” и отваря врати през май 1998 г..

Следващата задача беше да се посети  биосферния резерват „Бистришко бранище” -   един от първите резервати в България, създаден 27.10. 1934г. с голямо видово разнообразие, като някои от растенията са много редки - витошко лале, седем  вида смърч,  бяла мура, жълта тинтява и др. През 1977г. резерватът влиза в програма на ЮНЕСКО „Човек и биосфера” и е обявен за биосферен резерват. Учениците направиха поход и до каменните реки - уникално природно образование в природния парк. След обяда в хижа Алеко банкерчетата участваха в организирани  от инструктори  спортни занимания на  въжените  градини и  алпийската  стена, изградени на Витоша от  фирма „Мотен спорт".

Подготовката и  еднодневното  обучение в зелената среда  на  Природен парк „Витоша”  се осъществиха  в съответствие с някои от целите на проекта, например:

 • Да се установи стабилно сътрудничество между образователно-възпитателния процес  и заинтересовани организации, свързани с поставените задачи  и  изучавания природен парк, така че учениците да могат да се възползват от всички ресурси на тези организации;
 • Чрез активното сътрудничество между различните институции учениците да се възпитават  като  „агенти”/защитници на околната среда с  цел  осигуряване на  екологично чувствителни  и отворни за света граждани на обединена Европа
 • Чрез връзка с природата да се възпитава отговорно поведение към околната среда.

Eднодневното  обучение в зелена среда  на  Природен парк „Витоша”  се проведе в съответствие с  планираните цели и в частност, на дейностите по първата тема  „Екологично образование”, като  пред учениците  стояха следните задачи:

 • Да  изследват  фауната, флората и ландшафта на ПП „Витоша”
 • Диагностика на ендемизма,застрашени видове за растения и животни
 • Да наблюдават природата и да интерпретират информационните табла
 • Да използват  аудиовизуални медии за разкриване на богатството на природната среда
 • Да  разработят и предоставят многоезични  образователни материали

Еднодневното обучение на ПП „Витоша”  да способства за постигане на основните цели  на проекта, при  доминанта на следните водещи идеи:

 • Да се ​​използва съществуването на защитени природни територии за образователни функции - да насърчава защитата и съхраняването на нагласите на биофизичната и културна среда
 • Да се ​​създаде в класната стая европейско съзнание за защита на природните територии
 • Да се ​​даде приоритет на научното, историческото и културно образование  и изследване на защитената природа
 • Да  насочим учениците  към предприемаческа кариера, свързана с  устойчиво използване на защитени природни територии

Видео импресията за еднодневното обучение може да проследите тук

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

Тренинг на ученици по Дейност С3по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” . "Green education in green environment"

През периода  16-22 октомври 2022г. в ЧОУ Банкерче се проведе тренинг на ученици по Дейност С3

по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+”."Green education in green environment"(„Зелено образование в зелена среда”)

в периода 01.09.2020г. - 31.08.2023г.

Тренингът се проведе в рамките на планираните 5 дни, в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

           В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Испания, Италия, Португалия, Полша, Турция и България:

 • Escola Països Catalans España, гр.  Lleida– Испания, гр.Лейда
 • Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” – Италия, гр. Портичи     
 • Agrupamento de Escolas de Mangualde, Португалия, гр. Мангуалде
 • Szkola Podstawowa nr 199 im.Juliana Tuwima– Полша, гр.Лодз
 • Cahit Arfilkokulu – Турция, гр. Истанбул
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София

Занятията в последващите дни бяха осъществени според уточнената програма: тренинги и съответните съпътстващи  посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

                Срещата започна в зала на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учители. Програмата се състоеше от няколко части:

 1. Посрещане на гостите, запознаване с дейността на ЧОУ Банкерче, среща с екипа
 2. Презентации на всяка делегация на тема „Спортни дейности в парка”
 3. Среща с представител на WWF България на тема „Природен парк Витоша”. Дидактични игри.
 4. Работно ателие с ИКТ игри на тема „Опазване на природата чрез нулев отпадък” с представител на Асоциация  „Нулев отпадък- България”
 5. Посещение на ПП Витоша: посещение на Посетителския център, посещение на Бистришко и Торфено бранище с представители на СК Алеко-Мотен. Спортни игри на открито
 6. Разглеждане на забележителностите на гр.София
 7. Посещение на Природо-научния музей. Презентация на доц. Ася Асенова от СУ „Св.Климент Охридски” на тема „Нови образователни програми при обучението по природни науки. Възможности за коопериране и създаване на бъдещи нови проекти. Лекция за флората и фауната на ПП Витоша
 8. Посещение на Пловдив. Запознаване с историята на Стария град
 9. Посещение на НИМ.  Участие на учениците в работно ателие „Народни носии – багри и елементи” в Образователния център при НИМ
 10. Спорт и игри сред природата – посещение на Южния парк
 11.  „Да научим българските танци” – урок по народни танци, проведен от българските ученици за техните приятели гости

По време на срещата се проведоха и няколко работни заседания с партньорите координатори. Бяха обсъдени следните теми:

 1. Обсъждане на еко – списанието. Обсъждане на съдържанието и броя на статиите.
 2. Разпространение на резултатите от дейностите:etwinning, блогове и училищен уебсайт
 3. Следващите  краткосрочни тренинги за ученици в Португалия и Полша – организация, настаняване, пътуване, задачи
 4. Предварителни онлайн срещи преди всеки тренинг с участниците
 5. Оценка на работната среща
 6. Сертификати за участие

               Работната среща премина в прекрасна атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха следващите дейности.

Работната среща по Дейност С4  премина  изключително успешно. Постигнати бяха поставените цели в съответствие с апликационната форма.

Снимки тук и  тук и тук

Информация за тренинга тук и тук

Тренинг на ученици по Дейност С5 по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” . "Green education in green environment"

За периода 6-10март 2023г. в Agrupamento de Escolas de Mangualde, Мангуалде, Португалия, се проведе тренинг на ученици по Дейност С5 по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” ."Green education in green environment"

(„Зелено образование в зелена среда”)

в периода 01.09.2020г. - 31.08.2023г.

                      Тренингът се проведе в рамките на планираните 5 дни, в съответствие с уточнената работна програма на тема „Икономика и развитие, свързани с парка”.  В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Испания, Италия, Португалия, Полша, Турция и България. Всички участници бяха подготвили презентации по темата, свързани с изучавания от тях парк.

                          Срещата започна в зала на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учителиот училището в Мангуалде. Програматавключваше:

1.Представяне на презентациите от учениците от партньорските училища

2.Онлайн среща с активни еколози, които произвеждат тефтери, свързани с флората и фауната на парка Serra de Estrella

3.STEAM академия за ученици – работа в екипи

4.Посещение на парка: лекция от представителите на Образователния център към парка; беседа за флората и фауната с демонстрации на животински и растителни видове; посещение на най-високия връх на планината – най-високата точка на континентална Португалия

5. Посещение на Националния музей за производство на електроенергия

                  По време на работната среща-тренинг домакините организираха дейности, свързани с парка Serra de Estrella, както и посещения  на фабрики, свързани с местно производство, съгласно заложените дейности в апликационната форма:

1.Посещение на винопроизводител от региона на парка

2.Посещение на най-стария спа център в региона Sao Pedro do sull  Thermae

3. Посещение на завод за производство на вятърни турбини

4. Посещение на фабриката за порцелан Vista Alegreи Морския музей в Коста Нова

5. Посещение на град Визеу

                 По време на срещата се проведоха и няколко работни заседания с партньорите координатори. Бяха обсъдени следните теми:

1.Обсъждане на еко – списанието и окончателно приемане на предложение за начална страница. Обсъждане на съдържанието и брпоя на статиите.

2.Разпространение на резултатите от дейностите:etwinning, блогове и училищен уебсайт

3.Следващ краткосрочен тренинг за ученици в Полша– организация, настаняване, пътуване, задачи

4.Предварителна онлайн връзка с участниците в обмена.

5.Оценка на работната среща

6.Сертификати за участие

                Работната среща премина в прекрасна атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха следващите дейности.

                 Работната среща по Дейност С5  премина  изключително успешно. Постигнати бяха поставените цели в съответствие с апликационната форма.

Снимки тук и тук

Информация за тренинга: тук и тук

Тренинг на ученици по Дейност С6 по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” . "Green education in green environment"

За периода  17-21 април  2023г. в Szkola Podstawowa nr 199 im.Juliana Tuwima, Лодз, Полша, се проведе тренинг на ученици по Дейност С6 по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+”."Green education in green environment"

(„Зелено образование в зелена среда”)

в периода 01.09.2020г. - 31.08.2023г.

 

Тренингът се проведе в рамките на планираните 5 дни, в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

           В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Испания, Италия, Португалия, Полша, Турция и България:

 • Escola Països Catalans España, гр.  Lleida– Испания, гр.Лейда
 • Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” – Италия, гр. Портичи     
 • Agrupamento de Escolas de Mangualde, Португалия, гр. Мангуалде
 • Szkola Podstawowa nr 199 im.Juliana Tuwima– Полша, гр.Лодз
 • Cahit Arfilkokulu – Турция, гр. Истанбул
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София

         

Занятията в последващите дни бяха осъществени според уточнената програма: тренинги и съответните съпътстващи  посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

          Срещата започна в зала на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учители. Програмата се състоеше от няколко части:

 1. Посрещане на гостите, запознаване с дейността научилището, среща с екипа
 2. Посещение и наблюдение на уроци
 3. Работно ателие „Химия и рециклиране” – дейности в групи
 4. Спортни игри
 5. Изкуство и творчество
 6. Посещение на парк Żródliska Park със специалист еколог. История на парка, посещение на жилищния комплекс на територията на парка
 7. Работно ателие „Как да приготвим полски пироги” – традиционно ястие
 8. Презентации на всяка делегация на тема „Отличителният знак на моята държава” – българските ученици представиха делото на Св.Св.Кирил и Методий и техните ученици, българските азбуки глаголица и кирилица
 9. Посещение на уникалния музей за наука и техника в Лодз. Работни групи за дейности на тема „Чисто гориво”- „От въглищата до урана”.
 10. Посещение на Мануфактура – най-посещавания търговски център, създаден на територията на една от старите фабрики
 11. Посещение на зоопарка и Ориентариума с екскурзовод
 12. Интернационален фестивал на територията на парк Żródliska Park с участието на ученици, учители и родители от училището домакин.
 13. Посещение на Kraina Dzikiej Kaczki  с екип от еколози – игри на открито „Как да оцелеем сред природата”; пикник.
 14. „Да научим полските танци” – урок по танци, проведен от полските учители и ученици за техните приятели гости

 

По време на срещата се проведоха и няколко работни заседания с партньорите координатори. Бяха обсъдени следните теми:

 1. Обсъждане на еко – списанието.
 2. Разпространение на резултатите от дейностите:etwinning, блогове и училищен уебсайт
 3. Обсъждане на крайния отчет
 4. Сертификати за участие

          Работната среща премина в прекрасна атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool.

Работната среща по Дейност С6  премина  изключително успешно. Постигнати бяха поставените цели в съответствие с апликационната форма.

Документалното  потвърждение на твърденията в  отчета са приложените фото и видео материали, копия на сертификатите на учениците и учителите, различните отчетни документи на изпращащата и приемащата организации и др.

Снимки тук

Информация за тренинга тук и тук 

 

Тренинг на ученици по Дейност С1 по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” . "Green education in green environment"

За периода  16-20 май 2022г. в Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” Портичи, Италия се проведе тренинг на ученици по Дейност С4 по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” ."Green education in green environment"

(„Зелено образование в зелена среда”)

в периода 01.09.2020г. - 31.08.2023г.

 

              Тренингът се проведе в рамките на планираните 5 дни, в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

                В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Испания, Италия, Португалия, Полша, Турция и България. Занятията в последващите дни бяха осъществени според уточнената програма: тренинги и съответните съпътстващи  посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

                Срещата започна в зала на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учители, родители от училището в Портичи и кметът на града. Програмата се състоеше от няколко части:

1.            Запознаване с дейността на училището, представяне на моделите за възобновяемя енергия.

2.            Приветствия от кмета, Директора и ръководството на училището

3.            Представяне на италианския фолклор - учениците от училището-домакин изнесоха музикално-танцова програма с типичните народни танци за областта

4.            Изпълнения на участниците от всяко партньорско училище

 

     По време на работната среща-тренинг домакините организираха дейности, свързани с Националния парк Везувий и посещения до забежителностите в околността, съгласно заложените дейности в апликационната форма:

1.            Посещение на  пристанището на Гранатело и входа на Центъра за изследване на морските костенурки

2.            Отборни игри, свързани с историческите символи на парка Везувий

3.            Научни експерименти, творчески проекти за вулканичната лава

4.            Обиколка на Неапол с екскурзовод

5.            Дейности, организирани от екологичната асоциация Legambiente в горния парк на Портичи

6.            Посещение на Националния парк Везувий с екскурзовод

7.            Посещение на Кралския дворец и ботаническата  градина на Портичи

8.            Посещение  на Ерколано - осъществено от партньорските екипи извън програмата на тренинга.

                 По време на срещата се проведоха и няколко работни заседания с партньорите координатори. Бяха обсъдени следните теми:

1.            Обсъждане на еко – списанието и окончателно приемане на предложение за начална страница. Обсъждане на съдържанието и брпоя на статиите.

2.            Разпространение на резултатите от дейностите:etwinning, блогове и училищен уебсайт

3.            Следващ краткосрочен тренинг за ученици в България – организация, настаняване, пътуване, задачи

4.            Предварителна онлайн връзка с участниците в обмена.

5.            Оценка на работната среща

6.            Сертификати за участие

               Работната среща премина в прекрасна атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха следващите дейности.Работната среща по Дейност С1  премина  изключително успешно. Постигнати бяха поставените цели в съответствие с апликационната форма.

Снимки тук и тук

Информация за тренинга тук и тук

тренинг на ученици по Дейност С2 по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” . "Green education in green environment"

За периода  21-25март2022г. в Escola Països Catalans España, Лерида, Испания  се проведе тренинг на ученици по Дейност С2по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” ."Green education in green environment"

(„Зелено образование в зелена среда”)

в периода 01.09.2020г. - 31.08.2023г.

                     Тренингът се проведе в рамките на планираните 5 дни, в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

                В тренинга участваха  преподаватели от партньорските училища от Испания, Италия, Португалия, Полша, Турция и България.Срещата започна в залата на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ръководството на испанското училище, ученици, учители и родители от училището в Лейда.

        По време на работната среща-тренинг домакините организираха посещения до забежителностите в околността:

1.            Обиколка с екскурзовод в природния парк Монсерат и пещерите Salnitre

2.            Посещение с екскурзовод на природния парк La Mitjana, спортни занимания

3.            Посещение във Фуледа: зона с вятърни генератори за възобновяема енергия, посещение на мелница за зехтин

4.            Засаждане на дърво от всяка делегациь като спомен за престоя в Лейда и новите приятелства.

5.            Приготвяне на ястие с продукти от зеленчуковата градина на училището.

6.            Среща в Общинския съвет с кмета на града

По време на тренинга партньорите координатори проведоха няколко заседания. Бяха обсъдени следните теми:

1.            Съгласно предходните договорености всяко партньорско училище беше подготвило 2 легенди за парка. Първата – популярна, преведена на английски език, а другата – създадена от учениците.

2.            Беше направен анализ на etwinning платформата и публикациите: блогът беше актуализиран с всички изпълнени до този момент задачи. Предстои да се качат файловете с легендите на etwinning платформата

3.            Беше обсъден крайния срок за създаване и публикуване на моделите за възобновяема енергия

4.            Преподавателите обсъдиха черновите за еко списанието, представено от партньора от Италия (calameo) и партньора от Полша (genially).

5.            Беше обсъдено провеждането на онлайн среща за участниците в работния тренинг в Италия, която да се проведе на 5 май 2022 г. в 11 часа CET

6.            Обсъди се и следващата работна среща. Участниците попълниха картата за настаняване на учители и ученици в Портичи, обсъдиха се  съвети за пътуване

7.            Бяха попълнени и  формулярите за оценка на работната среща - както от учители, така и от ученици. Испанският партньор благодари на всички участници, че са част от преживяването

        На прощалната вечеря , подготвена от училището домакин бяха връчени Сертификатите за участие. Партньорите изразиха своята благодарност към Escola Paisos Catalans за чудесната работа на екипа в домакинството на тренинга за ученици. Българските ученици представиха на българските народни танци. Всички участници в срещата се включиха в танците, а след това продължиха с представянето на фолклора  и на другите партньори. Всички участници изказаха благодарност за топлото посрещане и невероятното преживяване, което ни позволи да бъдем част от каталунската култура

          Работната среща по Дейност С2  премина  изключително успешно в прекрасна  творческа атмосфера. Бяха постигнати поставените цели в съответствие с апликационната форма и бяха изпълнени всички заложени задачи и дейности при активното участие на ученици и учители.   Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, като и подготовката за следващите дейности.

Снимки тук и тук

Ивформация за тренинга: тук  тук

тренинг на ученици по Дейност С4 по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” . "Green education in green environment"

                 За периода  25-29 октомври 2021г. в ORD.PROF.DR.CAHIT ARF PRİMARY SCHOOL- Турция, гр. Истанбул, се проведе тренинг на ученици по Дейност С4 по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+”."Green education in green environment"

(„Зелено образование в зелена среда”)

в периода 01.09.2020г. - 31.08.2023г.

           Тренингът се проведе в рамките на планираните 5 дни, в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

          В тренинга участваха  преподаватели от партньорските училища от Испания, Полша, Португалия и България:

 • Escola Països Catalans España, гр.  Lleida– Испания, гр.Лейда
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София
 • Agrupamento de Escolas de Mangualde, Португалия, гр. Мангуалде
 • Szkola Podstawowa nr 199 im.Juliana Tuwima– Полша, гр.Лодз
 • Cahit Arfilkokulu – Турция, гр. Истанбул

Срещата започна в зала на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учители и родители от училището в Тузла (квартал на Истанбул). След церемонията и встъпителните думи на домакините, учениците от училището-домакин изнесоха музикално-танцова програма. Преподавателитегости разгледоха училището, запознаха се с дейностите на учениците по проекта, посетиха изложба от модели на тема „Идеи за използване на възобновяема енергия”, създадена от ученици и техните родители.

        По време на работната среща-тренингдомакините организираха посещения до природни забележителностите в околността:

 1. Парка Selale Park, който се намира в студентски кампус в покрайнините на Истанбул. В парка е изграден център за възобновяема енергия, в момента се строят изследователски зали, в които студенти ще работят с ученици по различни научни проекти.
 2. Парка Ормания.В този парк се организират занимания с ученици. Екипът на проекта и гостите посетихме отделните зони в парка: класната стая на открито, библиотеката, спортните площадки, хобит къщичките, зоната за провеждане на експерименти и др..
 3. Природнияпарк Болу– включен за изследване в проектните дейности.
 4. Преход от 6 км с треньор в парка Болу -  запознаване с природните забележителности, фауната и флората на парка
 5. Посещение на историческото село Мудурну - включено в списъка на ЮНЕСКО
 6. Посещение на част от Седемте езера на парк Болу, както и на водопада
 7. Посещение на еко селище и  на битова къща
 8. Разглеждане на забележителности в Истанбул, круиз до Босфора с кораб

          Бяха проведени няколко работни заседания – сред природата и в хотела. В заседанията се включиха онлайн и партньорите от Италия (не присъстват на тренинга поради карантиниране на участниците от училището) и г-жа Петя Първанова  от  ЧОУ „Банкерче”.

          Работната среща по Дейност С4  премина  изключително успешно в прекрасна  творческа атмосфера. Бяха постигнати поставените цели в съответствие с апликационната формаи бяха изпълнени всички заложени задачи и дейности при активното участие на ученици и учители.   Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, като и подготовката за следващите дейности.

         Документалното  потвърждение на твърденията в  отчета са приложените  фото и видео материали, копие на сертификат, различни  финансови и отчетни документи на изпращащата и приемащата организации и др.

Снимки тук  и тук

Информация: тук  и тук 

 

Презентации, създадени от учениците, във връзка с проектните дейности

През трите години на проекта "Зелено образование в зелена среда" Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4  

"Green education in green environment", учениците работиха по темите, заложени в апликационната форма. Всички презентации са обединени в създаденото като краен продукт Еко списание.

Еко списанието може да бъде разгледано на следните линкове:

https://green-erasmus.blogspot.com/2023/06/final-result-eco-magazine.html

 

https://verginiav.blogspot.com/2023/08/2020-1-es01-ka229-0823424-green.html

 

Публикациите могат да се видят на блога на координатора от ЧОУ Банкерче тук