Прием в VI клас

Приемането на ученици в  VI клас  се осъществява при  следните  изисквания:

• Успешно  представяне на приравнителен  тест за V клас  ,  съобразен с учебното съдържание  от  V клас  по математика (1 - 10 въпрос), български език и литература (11 – 20 въпрос), както и  с очакваното интелектуално равнище  на учениците (21 – 30 въпрос, за  решаването на  които e необходимо  нестандартно  мислене,  творчество и креативност).
(Примерен тест  и   отговори на теста   може да изтеглите от тук)
• Успешно представяне на теста за равнище на владеене на английски език
• Успех  от   Удостоверението за завършен V  клас  или оценкте за  I учебен срок  по математика и  български език и литература - не   по-ниски от  Много добър 5.00

Изпитите за прием (тестовете)  се провеждат:

• индивидуално  -  в сградата на училището
• всеки  работен ден -  до запълване на  обявените свободни  места
• в  избрани ден и час - по предварителна уговорка в заявлението

Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран  от удвоените резултатите от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система) и  оценките по математика  и  български език и литература  за  I учебен срок  или от  Удостоверението за завършен  V клас

При кандидатстване  се подават  следните документи:

  1. Заявление до директора на училището – по образец
    (Заявление може да изтеглите от тук)
  2. Анкетна карта - по образец
    (Анкетна карта  може да изтеглите от тук)

При  записване  в  VI клас се представят следните документи:

• Заявление по образец от родител / настойник на детето
    (Заявление може да изтеглите от тук)
• Оригинал на удостоверение за завършен V клас
• Удостоверение за преместване от училището, в което ученикът е завършил V  клас
• Характеристика на ученика (ако има такава)
• Медицински картон/имунизационен паспорт
• Анкетна карта  (за родителите)  - по образец
• Копие на Акт за раждане