Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

Дейностите предимно са свързани със следните ключови области:

 • обезпечаване и оптимизиране на адиминистративно-управленската дейност;
 • социално-битова и стопанска дейност, свързана с приоритетите за поддръжка и обновяване на  материално-техническата база -  сграден фонд, учебно-технически средства,  медицински кабинет и др.;
 • квалификационна,  вътрешно-методическа и педагогическа дейност и контрол;
 • ефективно взаимодействие  с родителската общност  и факторите от социалната среда ­ Училищния съвет, местната власт,  обществеността, държавни и частни институции, неправителствени организации, бизнес-средите, културните институци и др.;
 • постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес, извънкласните дейности и оползотворяване свободното време на учениците в следните  направления на дейностите:
  • “Усвояване на знания и умения” в ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ при оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение; социализация и гражданско образование и възпитание на учениците; въвеждане на обучението по предпремачество от най-ранна възраст. Часове по "философия за деца" и "Час по мислене" (I - VII клас по 1 час седмично)
  • “Учебни езикови практики” -  при реализиране на проекти по   програма „Еразъм+” на ЕС и други програми на Общността
  • “Спорт” – детски фитнес, детска йога, футбол, комплексна гимнастика, тенис на корт, лечебна физкултура и участие в спортни състезания и турнири;
  • “Извънкласни и извънучилищни дейности” - участие в регионални и национални олимпиади по математука и роботика, националните конкурси „Млад предприемач”,  езикови конкурси, национални и международни проекти и др.
  • “Културни дейности ” – хепънинги, тържества (концерти и шоу-спектакли) за начало и края на учебната година, тържествано честване на Деня на банкера – 6 декември, организирани посещения на кинопрожекции и театрални спектакли, художествени галерии, музикални прояви, срещи с творци, организиране на благотворителни акции, коледни концерти, парад на талантите и др. При тържественото честване на национални и училищни празници се използват национални и училищни символи и ритуали, което  засилва гордостта на учениците, че са българчета, и утвърждава чувството им за принадлежност към общността „Банкерче”;
  • Организиран отдих - екскурзии в София, страната и чужбина, туристически походи на Витоша, ски училище на Витоща (м.Януари или м.Февруари), летни лагери на планина и море и др.;
  • „Клубове по интереси” - народни танци; театрално студио; арт студио; web-дизайн и др.;
  • “Ателиета за идеи” - с цел насърчаване и развиване индивидуалните интереси и способности на учениците, на логическото, евристично и креативно мислене чрез  генириране на идеи и формиране на практически умения при тяхната реализация в краен продукт, на екологическото им възпитание и улесняване тяхната лична и професионална реализация, например:"Жив и приказен английски" „Втори живот на вещите”, „Мислете с ръцете си”, „Земята – люлка и болка” (Да опазим планетата), „„Жива” математика”, „Фолклорна” математика”, „Жив” и „приказен английски” и др.
  • „Малък бизнес” и “Млад предприемач” - с цел развитие на креативността, концептуалните и аналитични умения на учениците, формиране и усъвършенстване на уменията им за работа в екип, мотивация и отговорност.