Приоритети в дейността на ЧОУ „Банкерче”

(осигуряване  на възможности за постигане на високите изисквания  и предизвикателства на новото време)

 • Повишаване ефективността на учебния процес чрез  разработване на адекватни на потребностите на обществото учебни планове и програми, използване на интерактивни методи на обучение и  съвременни компютърни и информационни технологии
 • Непрекъсната грижа за професионалното израстване, компетентността и квалификацията на преподавателския екип чрез организиране  на семинари и специализирани курсове и насърчаване участието  в национални и международни форуми/конференции
 • Грижа и внимание за личностното развитие  на всяко дете при отчитане  и задоволяване на неговите специфични интереси, потребности и възможности
 • Повишаване ефективността на обучението по всички учебни предмети чрез въвеждане на нови форми и методи на преподаване при използването на итерактивна дъска, съвременни компютърни и информационни технологии и разнообразни софтуерни продукти
 • Засилена чуждоезикова, математическа и компютърна  подготовка, изведена на европейско ниво чрез използването на многообразие от технологии  за учене и преподаване - отговор на растящата необходимост от владеене на поне/повече от един чужд език и широкото интегриране на компютърните технологии в обществото
 • Акцентиране върху подготовката по български език и литература, математика и компютърни технологии
 • Акцентиране върху проблемите на гражданското  образование и опазване на околната среда
 • Участие в разработването на проекти по национални и европейски  програми – напр. програмата „Коменски” на Европейския Съюз. 
 • Създаване на училищни традиции, символи и ритуали, непрекъснатото им обогатяване и популяризиране в печатни издания и електронни медии с цел изграждане и утвърждаване имиджа на училището
 • Осигуряване на  условия за ефективно взаимодействие с родителската общност, местната власт, държавни и частни институции, неправителствени организации  и др., с цел    приобщаване  към проблемите на училището и  активното им  участие в тяхното решаване.

 

      Приоритети в контекста на обучението по предприемачество

 • Повишаване ефективността и конкурентноспособността на училището чрез формиране на икономическа грамотност с въвеждането на икономически знания и система от модули по предприемачество, което подготвя учениците за работа в реалния бизнес.
 • Осигуряване на многообразие от дейности в извънкласни, извънурочни и извънучилищни форми, които осигуряват  възможности за избор и  условия за развитие на заложбите на децата в ателиета за идеи и клубове по интереси  за художествено-творческа  и  спортно-туристическата дейност, като се акцентира на системата  от дейности по „малък бизнес” и „млад предприемач”.