Обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче”

Обучението по предприемачество разкрива възможности най-малките ученици да придобият икономическа грамотност и предприемаческа култура чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани икономически познания и механизми (сюжетни, ролеви и симулативни игри, творчески задачи, работа в екип и др.) на разбираем език, като изследват, откриват, учат роли в бизнеса, генерират идеи и изработват изделия, продават ги - развиват бизнес „по детски”.

Основната цел на обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче” е  формирането на  икономическа култура за създаване на ценности, бизнес-знания  и бизнес-умения (учене в опита и чрез опита, умения за предприемачество) и комуникации( общуване, обучение и учене в действие).
Водеща дейност при малките ученици е играта.
По схемата игра-обучение-бизнес децата едновременно се  учат, творят, забавляват и сбъдват мечтите си.

Обучението по предприемачество разкрива големи възможности за развитието на децата и учениците при реализиране на целите, свързани с:

 1. подготовка за повишена интелектуализация на труда,
 2. ползата и приложимостта на знанията;
 3. осмисляне ролята на икономическите стимули и значението на образованието;
 4. формиране на икономическо мислене и предприемаческо поведение;
 5. осмисляне на връзката между  това, което учат днес,  и подобряване качеството им  на живот в бъдеще;
 6. повече доверие в собствените сили  - ученикът изминава пътя  аз научих – аз знам - аз мога - аз съм успешен;
 7. поемане на лична и групова отговорност;
 8. умения за вземане на решения и креативност при изпълненето им;
 9. работа в екип, толерантност и взаимопомощ;
 10. мотивация и отношение към заобикалящата среда;
 11. учене чрез практика – учене чрез търсене - учене чрез „правене”;
 12. реализация на идеи;
 13. задълбочаване и укрепване на  връзката ученик – родител - учител;
 14. дарителство и милосърдие.


Един от основните мотиви за въвеждане на обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче”  е разкриването на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки между разностранните културно-образователни области и на пръв поглед несъвместими учебни предмети.