Проект № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4 „Аз не съм робот”

Програма „Еразъм+”

Проект  № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

"I am not а robot"  -  „Аз не съм робот”

(01.09.2020г. - 31.08.2022г.)

 

Координатор: Белгия     Партньори:  Италия, Испания, Гърция и Латвия

 

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

Важен акцент в европейския план за развитие на ЧОУ „Банкерче”  е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност  при  убеждението, че проектите  по програма  „Еразъм+” са мост между обучението  и  „европейското общество на знанието”,  средство за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с използването в учебния процес на  различни дигитални инструменти ( в т.ч. и роботи),  за формиране и развитие на уменията на 21 век (в т.ч. логическо, нестандартно и „компютърно” мислене, умения за компютърно програмиране и др.).  Важен аспект в проектните дейности по Роботика е разработването на видеоигри и анимации в Scratch, видеоматериали за проведените занятия/дейности с роботите Dash и Dot, като в периодите на онлайн обучението основният  инструмент са виртуалните роботи (работа в платформата Dash’s Neigborhood на Wonder Workshop).

 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА

         Водеща  идея  при формулиране на целите на проекта и дейностите за тяхното постигане,  е повишаване на качеството на  обучението в ЧОУ  „Банкерче” чрез разширяване  на проектно-базираното и интердисциплинарното обучение, подчинено на използването на дигитални инструменти за постигане на следните основни цели:

 1. За учители, директори и родители: 

Популяризиране на  иновативни и креативни приложения на дигиталните технологии,  развиване на игрови педагогически подход при  „правене“, оценяване на работата в екип, интердисциплинарност и приобщаване.

 1. За учениците:
 2. Създаване на интерес към компютрите и технологиите чрез активен и игрови      подход   при развиване на аналитични умения: планиране на подходящия инструмент, оценка на риска и неговите  решения, „разбиване” на сложна задача на парчета и нейното решаване, анализиране на сложен проблем и възлагане на  задача на всеки в екипа, съхраняване на информация и развиване на критично мислене;
 3. Създаване на възможности за формиране и развитие на креативност, строгост и прецизност, вкус към изследванията и разработване на проекти,  творческо и логическо мислене, комуникативност и работа в екип и др.
 4. Подобряване на езиковите и IT компетентности на учениците при срещите/тренингите  онлайн      или „на живо” в приемащите партньорски училища;
 5. Цифровите инструменти да способстват  учениците с трудности или специални нужди (ако има такива)  да намерят своето място в групата чрез сътрудничество в игрите, динамичните, креативнии иновативни дейности.
 6. За преподавателските екипи:
 7. Обогатяване на педагогическите практики чрез обмен и споделяне на дидактически умения и ноу-хау, както и иновативни педагогически и дидактически инструменти, вградени и тествани чрез наблюдение, обмен и сравнение на практики за насърчаване и стимулиране на използването на  цифрови инструменти: видеоклипове за постиженията и уроци – как стъпка по стъпка да се постигне резултата (достъпни на Twinspace в платформата etwinning);
 8. Използване на формираните в проектните дейности дигитални умения в обучението по различни учебни предмети в т.ч. и за повишаване равнището на владеене на английски език, насърчаване на инициативността и работата по проекти;
 9. Пренос на формираните умения за планиране на адекватен инструмент, за идентифициране и оценка на риска, за разлагане на сложна задача на части и нейното решение и др. при решаването на проблеми, изискващи  компютърно мислене.

 

БРОЙ И ПРОФИЛ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ

Координатор:    Ecole communale Turpange  -  Belgium, Messancy

Училища-партньори:

Частно основно училище „Банкерче” – България, София

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.”- Италия, Портичи    

Bec de l'àguila - Испания, San Vicente del Raspeig

32 Primary School of Piraeus  -  Гърция, Пиреос

Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

         Всички планирани дейности  за успешното реализиране на проекта, както в процеса на обучението в ЧОУ „Банкерче”, така и при участието на координаторите/учителите в партньорските работни срещи и тренинги на учениците (онлайн или в реална среда в приемащите организации     ),  следва  да бъдат описани  в Дневник на дейностите и подробна таблица  с дати, срокове, междупредметни връзки, линкове за разпространение и др.    

         През целия период на изпълнение на проекта, комуникацията между  координаторите от партньорските училища да се извършва планомерно и в срок -  предимно онлайн чрез Twinspace в платформата etwinning,  е-mail, whatsapp,       социалните мрежи и др.

 

РЕЗУЛТАТИ   И   ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проектът ще допринесе за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с използването в учебния процес на  различни дигитални инструменти ( в т.ч. и роботи),  за формиране и развитие на логическо, нестандартно и „компютърно” мислене, умения за компютърно програмиране и др.), подобряване на езиковите и IT компетентности на учениците, разработване на видеоигри и анимации в Scratch, видеоматериали за проведените занятия с роботите Dash и Dot, като в периодите на онлайн обучението основният  инструмент са виртуалните роботи (работа в платформата Dash’s Neigborhood на Wonder Workshop).

В проектните дейности по Роботика е предвидено  представяне  на България с 3 анимации     , всяка подчинена на конкретна тема: моята държава или регион, национална кухня и местни игри.  Част от проекта е и участието в създаване на ниво за видео игра      при използване на платформата Scratch(всяка държава партньор следва да разработи по едно ниво от обща видео игра; разработване  на уроци по математика за 2 клас и 3 клас и тестване на упражнения в Dash's Neighborhood; проекти за формиране на  умения за използване на технологиите в класната стая за истинско проектно-ориентирано обучение, междупредметни връзки и др. т.е. проекти, включващи  всички аспекти на STEAM.

 Всичко това е възможно благодарение на г-жа Петя Първанова – водещ дейностите по проекта  и занятията в  Ателие „Роботика”. 

Тя е посланик за цял свят на роботите Dash, Dot и Cue на Wonder Workshop с мандат 12.2020-12.2021, лектор на международни конференции по роботика, както и активно разработващ учебни материали, интегриращи роботиката в основния курс на обучение (напр. Математика).

В процеса на изпълнение на планираните  дейности  в училище  и тренингите  (онлайн или в чужбина)  ще бъдат усъвъшенствани уменията на учениците за използване/прилагане на инструментите  за електронно обучение – Google Workspace, Blockly, Kahoot, Toontastic, Scratch и др.,за  работа в екип и комуникация, за разработване на проекти и др.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ  ПОЛЗИ.

Най-общо дългосрочните ползи от участието в проекта са свързани с Европейския план за развитие на училището в частта разширяване на проектно-базираното и интердисциплинарно обучение (в случая свързано с използването в учебния процес на  различни дигитални инструменти в т.ч. и роботи) и постигане на устойчив образователен процес чрез създаване на иновативна образователна среда.

         В дългосрочен план разработеният и тестван образователен ресурс (подходи, методи и иновационни практики, методически и дидактически материали, роботите Dash и Dot  и др.), свързан с използването на дигитални инструменти (напр. виртуални роботи или роботите Dash и Dot),  неминуемо ще способства за  повишаване на  активното  социално ангажиране  на учениците.

        

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ

Разпространението на резултатите ще бъде осъществено поетапно чрез информационни брошури, статии, снимков материал, видеоматериали и др. на „стената” Еразъм+ и в сайта на училището, Twinspace в платформата etwinning, платформите на Еразъм+, блога на проекта (на английски език), блога на координатора (на бълг. език), YouTube, социалните мрежи и др.; на всички училищни празници, регионални и национални форуми и др.; изработване на рекламни материали (напр. USB флаш памет под формата на кредитна карта с логото на програма Еразъм+, логото на училището, номера на проекта) и др. 

 

ПРИЗНАВАНЕ  И  ВАЛИДИРАНЕ

Всички координатори/учители - участници в работните срещи и ученици-участници в тренингите (онлайн или присъствено в приемащите организации) ще получат   Certificate of Attendance.

Тенинг за ученици по Еразъм проект "I am not а robot" („Аз не съм робот”) № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

Тренингът за ученици по Мобилност № 2 за периода  21-24 февруари 2022гсе проведе в рамките на планираните 4 дни, в съответствие с уточнената работна програма. Но мобилността в Испания беше организирна онлайн, заради ковид пандемията.

През първия ден училището домакин от Испания организира виртуален тур в училището. Партньорите бяха подготвили онлайн представяне. Учениците представиха училището и дейностите по проекта. През втория ден учениците от всяко училище представиха скрач анимацията на тема „Гастрономия“. Всеки партньор беше подготвил онлайн игри за всички участници. Всички игри бяха качени на платформата etwinning. През третия ден се проведе Синхронна онлайн активност: чат в eTwinningTopic: What do we like about robotics in our school? What are your favorite activities?

В края на деня се проведе анкета – обратна връзка от участниците ученици.

През четвъртия ден партньорите проведоха съвещание за оценка на мобилността и набелязване на следващите задачи.

Тенинг за ученици в Латвия по Еразъм проект "I am not а robot" („Аз не съм робот”) № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

Тренингът се проведе в рамките на планираните 4 дни, в Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона, в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Гърция, България, Белгия, Италия, Испания и Латвия:

 • Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона
 • 32 Primary School of Piraeus  -  Гърция, Пирея
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София
 • Ecole communale Turpange  -  Belgium, Messancy
 • Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” – Италия, гр. Портичи
 • San Vicente del Raspeig - Испания, Bec de l'àguila

         На 27.03.2023г. (понеделник), с организиран транспорт от  домакините,  беше направена бус-обиколка на централната част на град Рига, както и пешеходна разходка  с  организирани посещения на исторически, архитектурни  и културни  забележителности  в стария град  в т.ч. уникалните сгради, кули, църкви и катедрали в  Стара Рига. Особено интересни  бяха  експонатите,  демонстрациите  и триковете  в Музея на илюзиите, където  учениците много се  забавляваха. 

         След  официалното откриване на срещата, участниците от партньорските организации (учители и ученици)  разгледахме училището, обособената  стая по Еразъм+  и кът по проекта, запознаха ни с дейностите на учениците по проекта и др.

         Освен традиционното представяне на игри със Скрач, бяха проведени работилници: за използване на алгоритъм за печене на  традиционни латвийски пайове; Java Programmer;  3D Printing, 3D Pens, WeDo robots;  OZObots in use и др. дейности.

         Учениците от ЧОУ „Банкерче”  изненадаха участниците  със специално подготвената  СКРАЧ игра – I част:  „Let's get to know each otherthrough Scratch”(„Да се опознаем със СКРАЧ”), като в презентацията  имаше  обособени елементи за всяка държава, които участниците да разпознават  (национален флаг  и столица),  запознаване със съответната държава и представяне по три уникални забележителности от всяка столица. Това е представено като диалог между роботчето Роби и дете от съответната държава  чрез кратък  текст  - дублиран със звукозапис. Банкерчетата получиха Certificate of Quality – THE MOST ADVANCED  SCRATCH GAME (в приложение).

          По време на мобилността/работната среща-тренинг домакините организираха  посещения до забележителности в околностите на град  Мадона. Приятна емоция бяха разходките  до замъка Цесвайне и курорта Смекерес Силс.След  януарската слънчева Гърция, град Мадона поднесе приятната изненада – бой със снежни топки.

         Работната среща премина в творческа  атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха следващите дейности.

Проведената  пета мобилност  беше  изключително успешна, като  бяха постигнати поставените цели в съответствие с апликационната форма.

        Документално  потвърждение на фактите в  отчета са приложените фото и видео материали, копия на сертификатите на учениците и учителите, различните отчетни документи на изпращащата и приемащата организации,  дидактически материали в  т.ч. крайни продукти от тренинг  мобилността и др.

Тенинг за ученици в ЧОУ Банкерче по Еразъм проект "I am not а robot" („Аз не съм робот”) № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

            Тренингът се проведе в рамките на планираните 4 дни в периода 21-25 ноември 2022г., в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.  

          В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Гърция, България, Белгия, Италия, Испания и Латвия:

 • 32 Primary School of Piraeus  -  Гърция, Пирея
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София
 • Ecole communale Turpange  -  Belgium, Messancy
 • Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” – Италия, гр. Портичи
 • San Vicente del Raspeig - Испания, Bec de l'àguila
 • Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона

Програмата през първия ден включваше:

Посрещане в ЧОУ”Банкерче”

Представяне и  игри за опознаване

Презентации на анимация на Scratch

Пешеходен тур – исторически обекти в центъра на София:

Ларго, Ротонда, Царски летен дворец, Българска народна банка, Народен театър, Руска църква, Софийски университет, Народна библиотека, Храм-паметник „Ал. Невски”, Църква „Св.София” и др.

През втория ден участниците участваха във Виртуално посещение на завода за роботи за автоматизация „Спесима”. Посетиха 

TechnoMagicLand и суперкомпютъра. Партньорите участваха в Презентация на  3D принтиране и разгледаха експозицията.

През следващия ден участниците в тренинга посетиха  Националния исторически музей (НИМ) с екскурзовод.След това се проведе работна среща на учителите

Учениците имаха урок по Scratch . След това всички участваха в урокпо народни танци и играха забавни игри.

През последния ден се проведе Церемония по връчване на сертификатите.

        Работната среща премина в творческа  атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха следващите дейности. Проведената   мобилност  беше  изключително успешна, като  бяха постигнати поставените цели в съответствие с апликационната форма.

        Документално  потвърждение на фактите в  отчета са приложените фото и видео материали, копия на сертификатите на учениците и учителите, различните отчетни документи на изпращащата и приемащата организации и др.

 

Тенинг за ученици в Гърция по Еразъм проект "I am not а robot" („Аз не съм робот”) № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

Тренингът се проведе в рамките на планираните 4 дни, в 32 Primary School of Piraeus, в периода 16-20 януари 2023г., в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.   

В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Гърция, България, Белгия, Италия, Испания и Латвия:

 • 32 Primary School of Piraeus  -  Гърция, Пирея
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София
 • Ecole communale Turpange  -  Belgium, Messancy
 • Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” – Италия, гр. Портичи
 • San Vicente del Raspeig - Испания, Bec de l'àguila
 • Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона

         На 17.01.2023г. (вторник) бяхме посрещнати в огрения от слънцето училищен двор, където се проведе  общоучилищно тържествено  откриване на срещата, в което участваха около 100 ученици от училището-домакин, педагогическият екип и родители.  Артистично-музикалната програма беше впечатляваща, като  могат условно да се обособят няколко акцента:  приветствие/встъпителните думи от директора на училището и координатора на проекта; музикално-танцова програма с типични за гръцкия фолклор песни и танци; песен с жестомимичен превод; химна на Европа на английски език и гръцки език и др. 

След откриването, участниците от партньорските организации (учители и ученици)  разгледахме училището, обособената  стая по Еразъм+  и кът по проекта, запознаха ни с дейностите на учениците по проекта и др. Беше проведен и първият  уъркшоп  - „Митът за неименованието на Атина” с  дейности кодиране. Изключително интересно беше посещението във  Фондация „Evgenidio”, свързано с роботика и осигурена възможност за творчески дейности на учениците.

        На 18 януари в училище беше проведен вторият  уъркшоп  – „Акропола със Скрач”, както и посещението  във Фондация Niarchos и Национална библиотека, с акцент геймификация и кодиране, а третият уъркшоп  -  кодиране, „Средиземноморската диета”  беше осъществен  на 19 януари 2023г.

                  По време на мобилността/работната среща-тренинг домакините организираха  дейности, свързани с посещения до забележителности на град Пирея в т.ч. пристанището и Военноморския музей.  Незабравими ще останат впечатленията  от срещите с уникалната култура на древна Гърция при посещението на Акропола и Музея на Акропола, както иразходката в стария град на Атина и др.

Учениците от ЧОУ „Банкерче”  изненадаха участниците  със специално подготвената  СКРАЧ игра – I част:  „Да се опознаем със СКРАЧ”, като в презентацията  има обособени елементи за всяка държава, които участниците да разпознават  (национален флаг  и столица)  и  запознаването със забележителности на съответната държава, представени с кратък  текст  - звукозапис   на дете от съответната държава.    

        Работната среща премина в творческа  атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха следващите дейности.

Проведената  четвърта мобилност  беше  изключително успешна, като  бяха постигнати поставените цели в съответствие с апликационната форма.

        Документално  потвърждение на фактите в  отчета са приложените фото и видео материали, копия на сертификатите на учениците и учителите, различните отчетни документи на изпращащата и приемащата организации и др.

 

Тенинг за ученици в Италия по Еразъм проект "I am not а robot" („Аз не съм робот”) № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

Тренингът се проведе в рамките на планираните 4 дни, в периода 22-25 май 2023г.в Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.”  , в съответствие с уточнената работна програма, като балансирано се съчетаваха практически занятия, работа в групи, презентации и артистични изяви, посещения на  културни и исторически обекти, спортни мероприятия и др.

В тренинга участваха  преподаватели и ученици от партньорските училища от Гърция, България, Белгия, Италия, Испания и Латвия:

 • Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” – Италия, гр. Портичи
 • Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона
 • 32 Primary School of Piraeus  -  Гърция, Пирея
 • Частно основно училище „Банкерче” – България, гр. София
 • Ecole communale Turpange  -  Belgium, Messancy
 • San Vicente del Raspeig - Испания, Bec de l'àguila

След официалното откриване на срещата на 22 май, участниците от партньорските организации (учители и ученици)  разгледахме училището, обособената  стая по Еразъм+  и кът по проекта, запознаха ни с дейностите на учениците по проекта и др.

        В съответствие с предварителната програма, по време на тренинга,  бяха проведни разнообразни дейности – игри и занятия:  Coding session lab, Creative pixel lab, Art lab, Kahoot игри, Rubik”s cube (в Портичи), както и  лабораторията  „Робот и вулкан” в  Science Centre(в Неапол)  и др.

        Учениците от ЧОУ „Банкерче”  представиха  II част на СКРАЧ играта  „Friends forever(„Приятели завинаги”) - надграждане на презентацията „Да се опознаем със СКРАЧ”, представена в Мадона, Латвия през м. март 2023г.). Новата информация е за  градовете Месанси  в Белгия, Бек де Лагила  в Испания, София в България, Пирея в Гърция, Мадона в Латвия и Портичи в Италия) и  за училищата-участници в проекта, представена отново като диалог между роботчето Роби и дете от съответната държава  чрез кратък  текст  - дублиран със звукозапис.

       Много полезни и впечатляващи бяха посещенията в Център ENEA  (Национална агенция за нови технологии), Интерактивен музей Science Centre и изложбата Corporeaв Неапол.

       До богатата култура на Италия участниците  се докоснаха чрез историческите и природни  забележителности в Неапол и Портичи: Royal Palase of Naples,  Националният археологически музей, замъкът  Нуово (Nuovo Castel), Катедралата на Неапол (Duomo di Napoli), Кралският дворец  (Palazzo Reale di Napoli), Upper park,пристанище Granatelloи др.

       Работната среща/тренинг премина в творческа  атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, както и на финалните отчети по проекта.

Проведената  шеста мобилност  беше  изключително успешна, като  бяха постигнати поставените цели в съответствие с апликационната форма.

Документално  потвърждение на фактите в  отчета са приложените фото и видео материали, копия на сертификатите на учениците и учителите, различните отчетни документи на изпращащата и приемащата организации,  дидактически материали в  т.ч. крайни продукти от тренинг  мобилността и др.