Прием в III клас

Приемането на ученици в III клас  се осъществява при  следните  изисквания:

• Успешно  представяне на приравнителен  тест за II клас,   съобразен с учебното съдържание  от  II клас  по математика (1 - 10 въпрос), български език и литература (11 – 20 въпрос), както и  с очакваното интелектуално равнище  на учениците (21 – 30 въпрос, за  решаването на  които e необходимо  нестандартно  мислене,  творчество и креативност) 
(Примерен тест  и   отговори на теста   може да изтеглите от тук)
• Положителна   оценка от събеседване  с  комисия  в т.ч. класен ръководител

Тестът  и събеседването  се провеждат:

• индивидуално  -  в сградата на училището
• всеки  работен ден -  до запълване на  обявените свободни  места
• в  ден и час  избрани от родителите - в зависимост от ангажиментите им и режима на детето (по предварителна уговорка - от заявлението)

Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран  от удвоените резултатите от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система)  и  оценката от събеседването  с  комисията   (по шестобалната система).

При кандидатстване  се подават  следните документи:

  1. Заявление до директора на училището – по образец
    (Заявление може да изтеглите от тук)
  2. Анкетна карта - по образец
    (Анкетна карта  може да изтеглите от тук)

При  записване   в  III  клас  се представят следните документи:

• Заявление по образец от родител / настойник на детето
    (Заявление може да изтеглите от тук)
• Оригинал на удостоверение за завършен II клас
• Удостоверение за преместване от училището, в което ученикът е завършил II  клас
• Характеристика на ученика (ако има такава)
• Медицински картон/имунизационен паспорт
• Анкетна карта  (за родителите)  - по образец
• Копие на Акт за раждане