Водещи идеи

Водеща идея при разработване на стратегията за развитие на ЧОУ „Банкерче” като ефективно и успешно училище е реализиране на четирите принципа на образованието, формулирани от Международната комисия за образованието на XXI век към ЮНЕСКО:

 1. да се научим да знаем;
 2. да се научим да правим;
 3. да се научим да бъдем;
 4. да се научим да  живеем заедно с другите.

Ефективността на едно училището се свързва с постигането на предварително определените цели и удовлетвореността на участниците в процеса  (преподавателски екип, ученици и родители) от постигнатите резултати. Ефективно  може да бъде само училище, което предлага адекватни на потребностите на обществото учебни планове, програми и методи на обучение,  което е убедително в предлаганата стратегия за  добре организиран и управляван учебен процес, чрез който се  осигуряват  условия за ефективно взаимодействие с външните фактори и отговаря на обществената поръчка. Ценността на училището се свързва с идеите и реалните  измерения за включване на всички участници в образователния процес за постигането на определени резултати. Ценността в най-голяма степен отразява промените, които настъпват в едно училище, тя отразява нагласите, поведението и отговорностите.

Една от основните идеи при разработване на стратегията  на ЧОУ „Банкерче” е убеждението, че ранното обучение по предприемачество (формирането на икономическа громотност чрез въвеждането на икономически знания и система от модули по предприемачество в основната образователна степен в т.ч. и в подготвителен клас) е необходимо условие за развитието на учениците и създаването на ефективно и  успешно училище.

Екипът на ЧОУ „Банкерче”  има потенциала и амбицията да утвърди на българския образователен пазар ефективно и конкурентноспособно училище. Ефективността на едно училището се обуславя от постигането на предварително определените мисия (ценностите, с които е обвързано училището), визия (образът,  представата за училището, които училищният екип иска да изгради у другите) и цели (реално изпълнимите и измерими очаквани резултати от обучението, развитието и социализацията на учениците).

Необходимо условие за създаването на успешно училище са ясните и адекватни отговори на въпросите:

 • Какво е най-същественото, към което се стреми училището в развитието си и в подготовката на учениците? - мисия на училището
 • Какъв е образът, виждането, представата за училището, които училищният екип иска да изгради у другите ?– визия на училището
 •  
 • Какви са реално изпълнимите и измерими очаквани резултати от обучението, развитието и социализацията на учениците? – цели на училището
 • Кои са успешните иновативни подходи ученикът да бъде поставен в центъра на цялостната дейност, с грижа и внимание за неговото развитие и обучение? – стратегии в дейността на училището
 • Кои са приоритетите в дейността на училището?
 • С какви дейности могат да се реализират целите, стратегиите и приоритетите, съобразно конкретните условия и специфичните особености на училището?