Прием във II, III и VI клас

За учебната 2020/2021 година в ЧПГ „Банкер” ще се осъществи прием за II клас, III клас и VI клас – до запълване на свободните места.

За да получите конкретна информация за изискванията за прием, условията за класиране и записване, примерните тестове и отговорите на задачите/ въпросите посетете съответния клас от подменюто на (Прием във II, III И VI клас), а обща информация може да намерите на сайта, както следва:

›  В раздел/меню „Акценти в обучението  I-VII клас” – за ранноезиковото и засилено обучение по  „Английски език”,  „Информационни технологии”, „Предприемачество”, „Философия за деца”, „Час по мислене” и др.; за направленията на дейността (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ, ателиета за идеи, клубове по интереси, спортни и културни дейности и др.); за целодневната организация на учебния прцес (ЦОУП).

› В раздел/меню „Прием  в I клас” – за образователния процес при целодневна организация на учебния ден; за съдържанието  на  обучението по  учебни предмети  в  задължителните (ЗУЧ), избираемите (ИУЧ)   и факултативните (ФУЧ)  учебни часове; за извънкласната и извънучилищна дейност  през свободното от учебни часове време (ателиета за идеи, занимания по  интереси  и др.);
 
› В раздел/меню „Стратегии” - за организацията на  стратегията за развитие на ЧОУ „Банкерче” (водещи идеи, мисия, визия, цели, приоритети и др.);

› В раздел/меню „Предприемачество” – за предприемачеството като ключова компетентност и ранното обучение през целия курс (I-VII клас);

› В раздел/меню „Европейски проекти по програма „Еразъм+” – за реализираните досега два проекта:  и  за старта на два нови проекта:
 • „Ти и аз – ние сме еднакви” (2017г.– 2019г.)  с  участието  на деца от  III клас и VI клас в тренингите в държавите-партньори -  Франция (април, 2018г.), Италия (ноември,2018г.), Поругалия (февруари 2019г.) и Чехия (май, 2019г.);

√  09 - 13 април 2018г.   (2 ученици от 6 клас)College Marie Mauron - Франция, гр. Файонс
Тема на тренинга: "Правото на децата да живеят в чиста околна среда"
√  26 - 30 ноември 2018г.    (3 ученици от 3 клас)IC "Carlo Santagata 5  C.D." - Италия, гр. Портичи
Тема на тренинга: "Правото на всяко дете да има добър живот"
√  04 - 08 февруари 2019г.   (2 ученици от 3 клас)Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo - Португалия, гр. Коимбра
Тема на тренинга: "Правото да съхраним традициите и културата"
√  13 - 17 май 2019г.    (2 ученици от 3 клас)Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav - Чехия, Велке Немчице
Тема: "Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност"

 • „Формалното и неформално обучение като средство за интегриран учебен процес”  с  участието  на 4 учители в обучителен курс в Хелзинки, Финландия (август, 2019г.)
 • „Аз не съм робот” (2020г.–2022г.) с координатор Белгия и партньори от Италия, Испания, Гърция и Латвия
 • „Зелено  образование” (2020г.–2022г.) с  координатор  Испания  и партньори от Португалия, Италия, Полша и Турция