При целодневната организация на учебния процес (ЦОУП)

Условно могат да се обособят направления на дейността на учениците, например:

 1. Усвояване на знания и умения
 2. Учебни езикови практики
 3. Спорт
 4. Културни дейности
 5. Ателиета за идеи
 6. Занимания по интереси
 7. Организиран отдих
 8. Самоподготовка

Направление “Усвояване на знания и умения” включва изучаването на учебните предмети от културно-образователните области от учебния план в ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ при оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение; социализация и гражданско образование и възпитание на учениците; въвеждане на обучението по предпремачество от най-рана възраст.

Направление  “Учебни езикови практики” се осъществява при реализиране на проекти по   програма „Еразъм +” на ЕС и други програми на Общността, национални проекти и програми и др.

Направление “Спорт” включва занимания по:

 1. Тенис на корт
 2. Комплексна гимнастика
 3. Дартс
 4. Футбол
 5. Ски училище
 6. Други

Направление “Културни дейности и организиран отдих” включва:

 1. Тържества (концерти и шоу-спектакли) за началото и края на учебната година
 2. Хепънинги
 3. Организирани посещения на театрални спектакли, художествени галерии, музикални прояви, детски филми и др.
 4. Благотворителни акции - (коледни концерти, великденски базар и др.)
 5. Екскурзии в страната и чужбина
 6. Други

Направление „Занимания по интереси” включва:

 1. Роботика
 2. Народни танци
 3. Арт студио
 4. Web-дизайн
 5. Други

Направление “Ателие за идеи” се организира с цел насърчаване и развиване  на индивидуалните интереси и способности на учениците, на логическото, евристично и креативно мислене чрез  генириране на идеи и формиране на практически умения при тяхната реализация в краен продукт, на екологическото им възпитание и улесняване тяхната лична и професионална реализация, например:

 1. "Жив" и приказен английски
 2. Втори живот на вещите
 3. Земята – люлка и болка (Да опазим планетата)
 4. „Жива” математика
 5. „Фолклорна” математика
 6. Други

Направление “Самоподготовка”

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  зависимост от потребностите на   учениците се осигуряват консултации с учители–специалисти по време на самоподготовката.

Дидактически изисквания към самоподготовката:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • учене по едно и също време при строго спазване на планираното време  за почивка (отдих, спортни и забавни игри);
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;
 • старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Повишаване на  качеството на обучението обуславя необходимостта при целодневното обучение да се създават и прилагат:

 • иновативни педагогически методи
  • групова работа (работа в екип); 
  • асъртивно поведение;  
  • тренинги, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на    паметта и въображението;
  • мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения
 • разнообразни педагогически технологии
  • ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, бит и др.
  • симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване (емпатия), на  основата на теоретични знания се упражняват практически умения или  дискусия/дебат;
  • метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на  „придвижване " по учебния материал въз основа на термините;
  • кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;
  • инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;
  • рефлексия /самооценяване;
  • други