Мисия на ЧОУ „Банкерче”

(ценностите, с които е обвързано училището  т.е. най-същественото, към което се стреми училището в развитието си и в подготовката на учениците)

  • Осигуряване висококачествена подготовка на учениците чрез използване на активни методи и съвременни средства за обучение при целесъобразен баланс между репродуктивни, продуктивни и творчески знания и умения;
  • Осигуряване на качествена подготовка, възпитание и обучение в духа на демократичните и общочовешки ценности на Обединена Европа, като се запазят  традициите в българското образование,  съобразени с изискванията  на пазарната икономика и гражданското  общество
  • Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация и адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят чрез стимулиране  на  индивидуалността и   творческите заложби, на свободата на съвестта и свободата на мисълта
  • Формиране на  „граждани на света” – успешни, мислещи, знаещи,  можещи, отговорни,  целенасочени и  толерантни  към ценностите и традициите на различните култури, уважение към другите, независимо от различията им

      Мисия  в контекста на обучението по предприемачество

  • Съхраняване и развиване на  детския творчески порив в условията на конкурентна и стимулираща  среда, като същевременно се формират    творчески,  самостоятелно мислещи и социално отговорни личности
  • Извеждане на предприемачеството като ключова компетентност с цел формиране на  икономическа култура за създаване на ценности, бизнес-знания  и бизнес-умения (учене в опита и чрез опита, умения за предприемачество) и комуникации (общуване, обучение и учене в действие) при следната последователност: икономически понятия - финансова грамотност -предприемаческа култура.
  • Формиране на личности, осмислили връзката между  това, което учат днес,  и подобряване качеството им  на живот в бъдеще; ролята на икономическите стимули и значението на образованието.