Прием във II клас

Приемането на ученици във II клас  се осъществява при  следните  изисквания:

• Успешно  представяне на приравнителен  тест  за I клас, съобразен с учебното съдържание  от  I клас  по математика (1 - 10 въпрос), български език и литература (11 – 20 въпрос), както и  с очакваното интелектуално равнище  на учениците (21 – 30 въпрос, за  решаването на  които e необходимо  нестандартно  мислене,  творчество и креативност). 
(Примерен тест  и   отговори на теста   може да изтеглите от тук)
• Положителна   оценка от събеседване  с  комисия  в т.ч. класен ръководител

Тестът  и събеседването  се провеждат:

• индивидуално  -  в сградата на училището
• всеки  работен ден -  до запълване на  обявените свободни  места
• в  ден и час  избрани от родителите - в зависимост от ангажиментите им и режима на детето (по предварителна уговорка - от заявлението)

Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран  от удвоените резултатите от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система)  и  оценката от събеседването  с  комисията   (по шестобалната система).

При кандидатстване  се подават  следните документи:

  1. Заявление до директора на училището – по образец
    (Заявление може да изтеглите от тук)
  2. Анкетна карта - по образец
    (Анкетна карта  може да изтеглите от тук)

При  записване   във  II  клас  се представят следните документи:

• Заявление по образец от родител / настойник на детето
    (Заявление може да изтеглите от тук)
• Оригинал на удостоверение за завършен I клас
• Удостоверение за преместване от училището, в което ученикът е завършил I  клас
• Характеристика на ученика
• Медицински картон/имунизационен паспорт
• Анкетна карта  (за родителите)  - по образец
• Копие на Акт за раждане

На сайта може да намерите  обща информация, както следва:

√  В раздел/меню „ПРИЕМ в I клас” – за образователния процес при целодневна организация на учебния ден; за съдържанието  на  обучението по  учебни предмети  в  задължителните (ЗУЧ), избираемите (ИУЧ)   и факултативните (ФУЧ)  учебни часове; за извънкласната и извънучилищна дейност  през свободното от учебни часове време (ателиета за идеи, занимания по нтереси  и др.); 
√  В раздел/меню „Стратегии” - за организация на  стратегията за развитие на ЧОУ „Банкерче” (водещи идеи, мисия, визия, цели, приоритети и др.);
√  В раздел/меню „Предприемачество” – за предприемачеството като ключова компетентност и ранното обучение през целия курс (I-VII клас);
√  В раздел/меню „Европейски проекти по програма „Еразъм+” – за реализираните досега два проекта  и  за старта на два нови проекта:
• „Ти и аз – ние сме еднакви” (2017г.– 2019г.)  с  участието  на деца от II клас и III клас в тренингите във  Франция (април, 2018г.), Италия (ноември,2018г.), Поругалия (февруари 2019г.) и Чехия (май, 2019г.);
• „Формалното и неформално обучение като средство за интегриран учебен процес”  с  участието  на 4 учители в обучителен курс в Хелзинки, Финландия (август, 2019г.) 
• „Аз не съм робот” (2020г.–2022г.) с партньори от ...........
• „ ......................” (2020г.–2022г.) с  партньори от ...........