Акценти в организацията и съдържанието на обучението I - VII клас

 

  • Дневна форма на обучение при целодневна организация на учебния ден (8:00ч. - 17:00ч.)
  • Учебно съдържание знания и умения от задължителните часове (ЗЧ) се надграждат и развиват в избираемите (ИЧ) и факултативните (ФЧ) часове, ателиетата за идеи, клубовете по интереси и др. при оптимизиране и иновирана на технологиите, методите, средсвата и организацията на обучение, социализацията и гражданското образувание и възпитание на учениците.
  • Ранното и засилено обучение по английски език (започва още в 1 клас - 10 часа седмично) е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с изграждането на комуникативни компетентности. Целта на интензивната програма е потапяне в английския език, историята, културата, традициите и маниерите. Основната система (I - IV клас) "Family and Friends" на Oxford University Press се допълва от специално разработените дидактически игри, филми, песни, работни листове, сценарии и сценични изяви. Резултатът от това учение чрез преживяване, позитивни емоции, стимулиране на интереса и любопитството и желанието за lifelong learning!
  • Обучението по предприемачество (I - VII клас) цели формирането на икономическа култура за създаване на ценности, бизнес-знания и бизнес-умения (учене чрез търсене и учене чрез "правене", предприемачески умения) и комуникации (общуване, обучение и ечене в действие). Водеща дейност при малките ученици е играта. По схемата игра-обучение-бизнес децата едновременно се учат, творят, забавляват и сбъдват мечтите си.
  • Ранното и засилено обучение по Информационни технологии (I - VII клас) започва с овладяване на хачални компютърни умения, за да се достигне до формиране на базисни компетенции от съвременните и комуникационни технологии и тяхното използване (например презентация на PowerPoint, работа по проекти в екоп, програмиране и други).
  • "Философия за деца" (I - VII клас) способства за образованието на деца в сферата на етическите, художествени, граждански и човешки ценности, за формиране на компетентности да мислят самостоятелно, критично и аргументирано, да взимат обосновани и самостоятелни решения, като се прилагат различни практики, вкючващи: игри, текстове, дискусии, дебати и казуси (съобразени с възрастовите особености) и се използват класически образци на детската литература например "Малкият принц", "Пипи дългото чорапче" и много други.