Работна среща – тренинг за ученици, проведен в Портичи, Италия през периода 23-30.11.2018г.

През периода 23-30.11.2018г. ученици от ЧОУ Банкерче участваха в работна среща на тема Правото на всяко дете да има добър живот, проект „Ти и аз – ние сме еднакви“№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6. Участници в срещата бяха ученици и учители от партньорските училища:

1.       ЧОУ „Банкерче“, България

2.       Cahit Arf ilkokulu, Турция

3.       Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

4.       Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

5.      Collège Marie Mauron – гр. Файонс, Франция

6.  Instituto Comprensivo Statale "Carlo Santagata 5" 

Турското училище участва в проектните срещи без ученици с разрешение на НА от Турция.

Груповите дейности на учениците по време на тренинга бяха разнообразни, свързани с всички учебни предмети и подчинени на темата за толерантността и интеграцията на различните в екипа. Учениците бяха разделени в групи с представители от различните училища. Групите решаваха кръстословици, пъзели, работиха екипно и упражняваха комуникативни умения на английски език. Задачите бяха създадени от учителите от училището домакин и бяха свързани с темата на срещата.

 

През втория ден учениците участваха в музикални дейности, рисуваха и твориха. Всичките дейности се провеждаха в групи с представители от различните училища партньори.

След съвместните дейности се проведе концерт в залата на училището. Присъстваха официални лица, кметът на Портичи, ученици от двете училища-основно и средно, много родители.

Единствено българските ученици, които бяха най-малките участници в срещата, участваха с изпълнения в концерта. Малките банкерчета представиха драматизация  на тема „Стереотипи“, изиграха български народен танц. Всички зрители аплодираха бурно представителите на ЧОУ Банкерче, правиха си снимки с тях и ги поздравиха за уменията им.Следобяд участниците в срещата посетиха Националния музей на влаковете Пиетрарса.

През следващите два дни групата участници посети Неапол, подземията на града, основните забележителности, Помпей – музея на открито и Соренто. Екскурзоводите запознаха групата с живота на хората по времето на Римската империя и събитията покрай изригването на Везувий. Екскурзиите се проведоха при отлична организация. Екскурзоводите бяха историци и археолози, които отговаряха професионално на всички въпроси, свързни със събитията.

През последния ден домакините бяха организирали още екипни дейности: спортни занимания и посещение на началното училище (което се намира в друга сграда). Следобяд участниците посетиха пристанището Гранатело и Изследователския център за костенурки. Там групата бе запозната с грижите за пострадалите от замърсяване костенурки. Биолог и еколог разказаха за замърсяването на водите и последиците от дейностите на хората. Беседата беше изключително интересна и свързана с темата Правото на децата на чиста околна среда.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

 

 

 

Анализ на анкетно проучване, проведено сред бенефициенти по проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 на ЧОУ Банкерче по програма Еразъм +

Анализ на анкетно проучване, проведено сред бенефициенти по проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 на ЧОУ Банкерче по програма Еразъм +

Настоящето анкетно проучване беше проведено онлайн в период м. октомври, 2019г., с цел да се установи удовлетвореността на  участниците в проектните дейности, да се направи анализ на основните ползи, преимущества и недостатъци на организираните мобилности, както и да се генерират мнения и предложения за оптимизиране работата по бъдещи проекти.

Информация за респондентите

Респондентите на анкетното проучване са в следните групи:

             44 % са ученици;

             останалите – родители, представител на училищното ръководство и -преподавател в начален етап.

Възрастта на респондентите на анкетното проучване е както следва:

             най-голяма част от анкетираните (44%) попадат в 7-14;

             17% - в 30-40;

             останалите – над 40 години.

Респондентите на анкетното проучване се разделят по пол, както селдва:

             67% - жени;

             33% - мъже.

Спрямо опита си в сферата на образованието, респондентите на анкетното проучване се разделят, както следва:

             болшинството от тях нямат опит в сферата на образованието – 68%;

             5,6% са с под 5 години опит;

             11% - с 5-10 години опит;

             16% са с над 10 години опит.

На база броя проекти, в които са се включвали преди това, респондентите се разделят на:

             за 67% от участниците в анкетата “You and Me – We Are the Same” е първият проект по Европейски програми, в който са участвали;

             22% са участвали в 1-3 проекта преди това;

             11% са взели участие в повече от 3 проекта преди това.

Болшинството от анкетираните дават отлична оценка на участието си в проектните дейности; планирането и организацията на дейностите по проекта; включването на проектните дейности като част от учебно-образователния процес; изпълнението на поставените задачи; дейностите, организирани от партньорите по време на работните срещи; логистиката по време на работните срещи; настананяването и културнта програма.

За анкетираните 3-те най-интересни теми от първата година са както следва: Правото на децата да имат мнение и да го изразяват (62%); Правото на децата да имат чиста околна среда (57%); Запознаване с документите за правата на детето (38%).

 

По скалата от 1 до 5: 72% от респондентите оценяват мотивацията си за участие в проектните дейности в началото на първата година с 5; 22% - с 4; само 6% - с 1.

 

За 76% от анкетираните най-интересната тема от втората година е Правото на децата да бъдат възпитавани в дух на мир и толерантност.

 

По скалата от 1 до 5: 89% от респондентите оценяват мотивацията си за участие в проектните дейности в началото на втората година с 5; 6% - с 4; само 5% - с 4. Ясно се забелязва промяната в мотивацията за участие в началото на втората година в сравнение с начолото на първата година в положителна посока.

 

Болшинството от анкетираните имат изцяло позитивни очаквания за надграждане на знания, опит и личностно развитие за дейностите по време на проекта (по отношение на подготовката, логистиката, работата, обучението, резултатите).

 

За 44% дейностите по проекта надминаха очакванията на анкетираните; за 29% - напълно; за 17% - до голяма степен; а за останалите резултатите не съвпадат с очакванията им, но са останали много доволни.

По скалата от 1 до 5:  83% от респондентите оценяват мотивацията си за участие в нов проект по Програма Еразъм + с 5; 11% - с 4; само 6% - с 3. Това се обуславя от напредъка на участниците в настоящия проект по отношение на: езиковите компетенции, работата в екип, комуникационни умения, интеркулутурно общуване и създаване на приятелства.

 

Респондентите на анкетното проучване посочват 2 основни направления, в които са срещнали затруднения при изпълнението на проектните дейности в училище: невъзможност за "отклонение" от текущите учебни планове и претовареност на учебната програма.

 

Анкетираните оценяват следните ползи от участието в проекти по Еразъм + като напълно удволетворяващи техните очаквания: Повишена мотивация на учениците; Подобрени резултати от обучението; Разнообразяване на подходите на учителя към преподаването и ученето; Осигуряване възможност за обмен на добри образователни практики; Усъвършенстване на езиковите умения; Опознаване на културата на европейските страни.

 

Повечето от респондентите не са срещнали затруднения по време на работните срещи в нито едно от следните направления: Използване на чужд език; Използване на ИТ; Междукултурни различия; Релевантността на темите; Уъркшопите; Документирането и формализирането на работните срещи. Някои от тях не могат да преценят, тъй като не са участвали в работните срещи в партньорските училища.

 

За 50% от анкетираните дейностите по проекта обогатиха знанията и уменията им по разглежданите теми/реализираните дейности. За 39% са обогатили в повечето случаи, а за останалите – само някои от тях.

 

Респондентите посочват следните 3 теми като най-полезни за тях, както следва: Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност; Правото на децата да имат мнение и да го изразяват; Правото на децата да имат чиста околна среда.

 

Според респондентите двете най-ефективно разработени теми по време на проектните дейности, които са и най-приложими в бъдещата им работа са както следва: Правото на децата да имат добър живот; Опазване на околна среда и Съхраняване на традициите.

 

За анкетираните, трябва да се създаде проектно предложение по следните теми: Роботика/ICT компетенции; Социални умения; Опазване на околната среда.

На базата на опита и преживяванията си от участието в проекта, респондентите не дават препоръки за бъдещи дейности. Според тяхизползваните досега подходи са много добри и ефективни и следва да се използват и за бъдещи дейности.

 

 

Работна среща в Португалия

През февруари 2019г. в училището в Миранда до Корво, недалеч от гр.Коимбра, се състоя поредната работна среща за обучение на ученици по проект "Ти и аз - ние сме еднакви". Участваха  ученици от партньорските училища от Франция, Италия, Чехия и България. Турският екип беше представен само от преподаватели. 

Домакините бяха подготвили наситена активна програма не само за учениците, но и за учителите. Темите на дейностите бяха подчинени на целите на проекта, а именно:

1. Традиции - създаване на календар с традиции от всяка държава, представяне на популярен танц 

2. Игри за толерантност 

Учениците и учителите бяха разделени на екипи с представители от различните училища. С помощта на мобилни телефони, чрез баркодове, всеки екип трябваше да изпълни списък от задачи, свързани с правата на децата. В тази дейност учениците представиха своите езикови умения на английски език и особено по отношение на терминологията. Всички участници тренираха своите комуникативни, социални и компютърни умения, състезаваха се активно и емоционално. 

Домакините бяха подготвили спортни игри, адаптирани за участници в неравностойно положение.  Ученици и учители играха волейбол в седнало положение, игри с топка за невиждащи или други инвалиди, баскетбол в инвалидни колички. Участниците "влязоха в обувките" на хората с увреждания и усетиха трудностите, с които те се сблъскват.

Учениците участваха в различни ателиета - танцуваха, рисуваха, твориха, пяха. Малките банкерчета научиха участниците да танцуват ръченица. А след това се включиха в португалските, турските и чешките народни танци.

Учителите проведоха няколко срещи, в които обсъдиха управлението на проекта, работата в платформата на проекта и платформата etwinning, планирането на дейностите по време на последната работна среща в Чехската република. Бяха представени варианти за електронен отчет на всяка работна среща, както и платформата за електронен дневник Class Dojo.

Домакините организираха посещения до забеежителностите на гр. Коимбра и Португалия:

1. Посещение на Университета в гр.Коимбра, който е един от най-старите университети в света, основан през 1290г. 

2. Посещение на парка музей Малката Португалия - един миниатюрен свят на страните, през които преминават португалските мореплаватели, една изумителна изложба на мащабни версии на най-важните национални паметници и традиционните села в страната

3. Посещение на манастира Санта Клара

4. Участниците в сещата посетиха и лагуната на гр.Авейро, Селището Коста Нова, Музея на рибарите , Музея на лодките в Иляву и фабриката за керамика Виста Алегре. Срещата с океана беше невероятна! Океанът ни посрещна с огромни пенливи вълни и бурна песен!

Работната среща премина в прекрасна атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители.

Седващата работна среща, последна за проекта, ще се проведе в Чехската република през месец май, 2019г.

Насладете се на емоциите от снимките тук  , от  филмите тук  и тук

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

Последна работна среща по проект "Ти и аз - ние сме еднакви"

През периода 12-18.05.2019г. в училището във Велке Немчице, Чехия, се проведе последната работна среща тренинга на ученици на тема Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантностпроект „Ти и аз – ние сме еднакви“№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6, по програма „Еразъм+” .Тренингът се проведе в рамките на 5 дни, като балансирано се съчетаваха занятия, тренинги, работа в групи, посещения, презентации и артистични изяви.

Участваха  ученици от партньорските училища от Франция, Италия, Португалия,  Чехия и България. Турският екип беше представен само от преподаватели.

 1. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO SANTAGATA 5° C.D.”  -  Италия,  Портичи      
 2. ЧОУ „Банкерче“ – България, София
 3. Cahit Arf ilkokulu – Турция, Истамбул
 4. Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo – Португалия, Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
 5. Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav -  Чехия
 6. Collège Marie Mauron – Франция, Файонс

                Срещата започна в салона към училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учители и родители от Велке Немчице, кметът на областта. След церемонията и встъпителните думи на домакините, учениците от училището домакин изнесе музикално-танцова програма. След това с изяви на сцената се включиха и учениците от партньорските училища. Нашите представители участваха с кратка пиеса на тема „Толерантност“ създадена от Димитрина Гинева – учител по английски език на малките банкерчета. Българската делегация поднесе на кмета подаръци, изработени от учениците.

           Груповите дейности на учениците по време на тренинга бяха разнообразни, свързани с всички учебни предмети и подчинени на темата за толерантността и интеграцията на различните в екипа. Учениците бяха разделени в групи с представители от различните училища. Групите рисуваха тениски, изработваха екипно колажи от природни материали, събрани от градината на училището, спортуваха на игрищата, работиха екипно и упражняваха комуникативни умения на английски език. Задачите бяха създадени от учителите от училището домакин и бяха свързани с темата на срещата. Българските ученици присъстваха в часовете на своите съученици от трети клас и представиха своите умения по математика. Учениците домакини им ръкопляскаха за успешното решаване на трудните задачи.

          Преподавателите посетиха световно известната фабрика за китари „Furch guitars“ и се запознаха с производството и приложението на продукцията.

        По време на работната среща тренинг домакините организираха посещения до забежителностите в околността и в Чешката република:

 1. Посещение на гр. Дубравник, замъка Пернщейн с беседа
 2. Обяд в курортното селище Прудка, където бяха организирани спортни и отборни игри. Всички участници бяха разпределени в екипи – учители с ученици, беше определен ръководител на екипа и бяха поставени задачи за изпълнение. Българският екип беше разпределен в четири отбора. Игрите и дейностите бяха изпълнени с предизвикателства и много емоции.  Комуникацията се проведе на английски език и нашите ученици се справиха прекрасно.
 3. Посещение на гр.Леднице, парка около двореца, Оранжерията
 4. Посещение на замъка Валтице включен в списък на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, където е под името „Културен комплекс Леднице-Валтице“, с включена беседа.
 5. Еднодневна екскурзия до Прага с пешеходна обиколка на историческия център и екскурзовод

            Работната среща премина в прекрасна атмосфера, всички заложени задачи и дейности бяха изпълнени при активното участие на ученици и учители. Преподавателите от училищата обсъдиха попълването на информацията в платформата Mobility tool, подготвиха части от крайния отчет.

Снимки можете да разгледате тук , видео тук

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

ОТЧЕТ по проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 „Ти и аз – ние сме еднакви”

ОТЧЕТ

по проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 „Ти и аз – ние сме еднакви”

„You and me - we are the same”

по програма „Еразъм+” – Ключова дейност 2, координатор Франция

партньори от Италия, Португалия, Чехия и Турция

м. септември 2017г. – м. септември 2019г.

 

 • Поетапното изпълнение на планираните дейности и мероприятия;
 • Участиетов работните срещи в България (организатори) и партньорските организации във Франция, Италия, Португалияи Чехия;
 • Проведените занятия с учениците от ЧОУ „Банкерче“;
 • Разпространение на резултатите- поетапното разработване и публикуване на статии, снимков материал, видеоматериали и др. в сайта на училището, e-twinning, платформите на Еразъм+, платформата на училището-координатор от Франция, блога на проекта (на английски език),YouTube, блога на координатора (на бълг. език), социалните мрежи и др.

 

ТЕМА

ВРЕМЕ

ЛИНКОВЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Начало

Септември

2017

http://www.bankerche.com/bg/page/69

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/ti-i-az-nie-sme-ednakvi

 

Здравей

Септември

2017

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

 

Справед-ливост

Октомври

2017

 

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/10/blog-post_5.html

http://www.bankerche.com/bg/page/69

 

 

https://thesame.mariemauron.fr/unicef-activities-in-pes-bankerche/

Конкурс за лого в училище

Октомври

2017

 

 

Карта на Европа

Октомври

2017

 

 

 

Знамена на държавите участници в проекта

Октомври

2017

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/12/

Създаване на Еразъм- кът

Октомври

2017

 

 

 

Символи на държавите

Октомври

2017

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/12/

Конвенция-та за правата на децата

Октомври

2017

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/51

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2017/11/unicef-activities.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/the-childrens-rights-convention-ict-activities/

Глобални цели на ООН

 

Октомври

2017

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/11/blog-post.html

 

 

Песни

Октомври

2017

 

 

Ден на бащата

Ноември

2017

 

 

http://www.bankerche.com/bg/page/69

http://www.bankerche.com/bg/gallery/29

https://erasmus-same.blogspot.com/2017/11/fathers-day-in-pes-bankerche.html

 

Ден на толерант-ността

Ноември

2017

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/11/16.html

Ден на християнс-кото семейство

Ноември

2017

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2017/11/blog-post_21.html

http://www.bankerche.com/bg/gallery/52

 

Презента-ция на ЧОУ Банкерче

 

Ноември

2017

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iK93B5616GE

Трансна-ционална работна среща и дейност С1

Ноември

2017

ЧОУ Банкерче, България

https://thesame.mariemauron.fr/bulgarian-mobility/

http://www.bankerche.com/bg/page/69

https://thesame.mariemauron.fr/pes-bankerche/

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/meet-erasmus-partners-in-sofia.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nqw-wya_hs&t=15s

 

Stop Motion

Ноември

2017

 

 

https://thesame.mariemauron.fr/stop-motion-app/


https://verginiav.blogspot.com/2018/07/stop-motion.html

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=nSbtAOhAKEM

„Приказки за горите и животнитe“ с WWF Bulgaria

Декември

2017

 

2 уч.часа –

http://www.bankerche.com/bg/page/69

http://www.bankerche.com/bg/gallery/33

 

 

Благотво-рителен базар

Декември

2017

 

 

https://www.facebook.com/events/352865908507275/permalink/359968264463706/

https://www.facebook.com/search/posts/?q=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD

https://www.rotaryclubsofiabalkan.org/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0/

Участие в съвместен Коледен базар с ЧПГ Банкер

Декември

2017

 

The words of friendship

Декември

2017

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

Запознаване с приказки от страните на партньорите

Декември

2017

 

 

Творческо студио

Януари –март

2018

 

Проектните дейности през периода януари – април са представени в клипа:

https://www.youtube.com/watch?v=Kq1Exkbe7iQ&t=5s

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/06/blog-post_10.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/pes-bankerche-the-right-to-freedom-of-opinion-and-of-expression/

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/pes-bankerche-right-to-freedom-of.html

Честване на думата благодаря

Януари

2018

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/35

 

Дейности на тема „Околна среда“

Февруари

2018

http://www.bankerche.com/bg/gallery/43

 

http://www.bankerche.com/bg/page/69

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/39

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/the-right-to-live-in-a-clean-environment/

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/the-right-to-live-in-clean-environment.html

Растения - проект

Февруари

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/39

http://www.bankerche.com/bg/page/69

 

БЪДИ ЗЕЛЕН- послания

Февруари

2018

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/be-green-massages-from-students.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/be-green-massages-from-bankerche-students/

Гората в българската литература

Март

2018

http://www.bankerche.com/bg/page/69

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/43

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/the-right-to-live-in-clean-environment.html

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/03/blog-post_72.html

 

 

 

Участие в проект на ЧПГ Банкер

Март

2018

 

Да запазим Земята – песен

Март

2018

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B4VRaZxS9_k

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/save-earth-2nd-grade.html

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/save-earth-2nd-grade.html

 

 

Ден на водата

Април

2018

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/03/blog-post.html

 „Правото на децата да живеят в чиста околна среда“

Април

09-13.04.

2018г

 

Дейност С2

 

Collège Marie Mauron

Файонс, Франция

http://www.bankerche.com/bg/gallery/57

https://www.youtube.com/watch?v=uHGnogYVEbw&t=7s

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/pes-bankerche-erasmus-training.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/1107-2/

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/pes-bankerche-erasmus-training.html

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/why-do-we-need-to-recycle.html

 

Как да намалим отпадъците – обмен на добри практики

Април

09-13.04.

2018г

 

Дейност С3

Collège Marie Mauron

Файонс, Франция

https://www.youtube.com/watch?v=J-lllmKnaOM

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/pes-bankerche-erasmus-how-to-recycle.html

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/why-do-we-need-to-recycle.html

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/be-green-massages-from-students.html

Опит с буркани

Април

2018

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/02/composting-practice.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/eight-activities/

Замърся-ване на околната среда

Април

2018

 

Около 1 седмица

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/03/blog-post.html

 

Природо-защитни дейности на хората

 

Април

2018

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/03/blog-post.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/eight-activities/

Как да намалим отпадъците?

        Май

2018

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/03/blog-post.html

 

3R дейности

Май

2018

 

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/04/blog-post_18.html

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/why-do-we-need-to-recycle.html

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/be-green-massages-from-students.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/why-do-we-need-to-recycle/

Изкуство от отпадъци

Май

2018

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q2m0oINC3E&t=25s

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/pes-bankerche-recycled-waste.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/pes-bankerche-recycled-waste/

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/pes-bankerche-recycled-waste-erasmus.html

http://www.bankerche.com/bg/gallery/83

 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/130476

Ден на Земята

Май

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

Посещение на ПП Витоша

 

Май

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/44

 

Денят на Европа

Май

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/46

 

Посещение на училище-то в Истанбул

25 май

2018

https://www.youtube.com/watch?v=rJilzDRcZfE

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/pes-bankerche-erasmus-meeting-in-turkey.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/pes-bankerche-extra-meeting-in-turkey/

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/blog-post_16.html

 

 

Online exchange presentations about the educational systems in every country

Юни-юли

2018

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/06/educational-system-in-bulgaria.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/educational-system-in-bulgaria/

 

Юли

2018

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/07/pes-bankerche-recycled-waste.html

 

Юли

2018

 

Междинен отчет

Август

2018

 

Приятелство извън проекта

Август

2018

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/08/

Благотвори-телно събиране на средства и книги

Септември

2018

http://www.bankerche.com/bg/gallery/73

http://www.bankerche.com/bg/gallery/56

https://twinspace.etwinning.net/55615/materials/images

Игра за осъзнаване на различията между хората

Септември

2018

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/11/one-of-best-ways-for-people-to-get-to.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/people-bingo-game-in-pes-bankerche/

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

 

Благотвори-телно събиране на средства и книги

Септември – октомври

2018

http://www.bankerche.com/bg/gallery/56

Концерт – Долна Малина

Октомври

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/73

„Дни на Еразъм“

Октомври

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/78

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/11/erasmus-days-in-pes-bankerche.html

 

 

https://thesame.mariemauron.fr/erasmus-days-in-pes-bankerche/

 

Огънят на чувствата – как да се справим с емоциите и чувствата

Октомври

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/58

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/11/wolfie-wolfe-story-about-aggression.html

 

 

 

http://www.molif.com/bg/why-always-me-audio/

 

https://thesame.mariemauron.fr/wolfie-the-wolfe-a-story-about-aggression-pes-bankerche/

 

https://verginiav.blogspot.com/2018/10/blog-post.html

 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/wolfie-wolfe-story-about-aggressivity-pes-bankerche

Какво означава толерант-ност?

Ноември

2018

 

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/11/our-posters-about-tolerance.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/pes-bankerche-posters-about-tolerance/

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

Подготовка на народен танц за представяне на учениците на срещата в Италия

Ноември

2018

 

 

Правото на всяко дете да има добър живот

23-30.11.

2018г

Дейност С4

Тренинг на ученици в партньорското училище  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO SANTAGATA 5° C.D.”Портичи, Италия

https://www.youtube.com/watch?v=aR79NvMSLbk&t=69s

 

http://www.bankerche.com/bg/page/70

Приказка за толерант-ността

Ноември

2018

 

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2018/12/the-story-of-eli.html

 

https://thesame.mariemauron.fr/the-story-of-eli-a-play-about-stereotypes/

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/blog-post_75.html

 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/130477

Подготовка на благотворителен базар за лечение на Станислава и за инвалидни колички

Декември

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/70

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/74

Благотво-рителна дейност

Декември

2018

Грамота от Ротари клуб Балкан

http://www.bankerche.com/bg/gallery/76

Защитени природни области в България

Декември

2018

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/77

Подготовка за тренинга за ученици в Португалия

Януари

2019

 

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/79

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2019/08/preparation-for-meeting-in-portugal.html

Подготовка на народен танц

Януари

2019

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6GD9H3c-wQ

Да празнуваме заедно!

Правото да се съхраняват традициите

Февруари

04-08.02.2019г

 

Дейност С5

Тренинг на ученици в партньорското училище в Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

http://www.bankerche.com/bg/page/70

http://www.bankerche.com/bg/gallery/67

https://www.youtube.com/watch?v=fSY3cbPVTrY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=p6kmPX5pMbA&feature=youtu.be

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/08/blog-post_73.html

Подготовка за работна среща тренинг на ученици в Чехия

Интересни хора - игра

Март-Април

2019

 

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2019/06/interesting-people-game.html

Упражнение за илюстрация на емоции - игра

Март

2019

 

 

https://erasmus-same.blogspot.com/2019/05/the-exercise-about-illustration-of.html

Как да изразим и разпознаем различни емоции?

Март

2019

1 уч. час- ЧК

https://erasmus-same.blogspot.com/2019/04/how-to-express-different-emotions.html

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/80

Човешко домино – игра

Март

2019

https://erasmus-same.blogspot.com/2019/06/pes-bankerche-plays-domino-game.html

Подготовка за Великденските празници,

Благотворителна дейност

Април

2019

 

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/65

Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност

Май

12-18.05.2019г.

Дейност С6

Тренинг на ученици в партньорското училище

Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

http://www.bankerche.com/bg/page/70

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/69

 

https://www.youtube.com/watch?v=K51wdVKFAY8&feature=youtu.be

Закриване на учебната

Май

2019

http://www.bankerche.com/bg/gallery/81

 

Юли

2019

https://en.calameo.com/books/00250846869474a59a706?fbclid=IwAR2w4RHU0QsJsAQatWpOgSodSJjee1V2sj3qJWVismCykEeWE4ElnXdtotg

 

Август – октомври

2019

http://www.bankerche.com/bg/gallery/85

 

http://www.bankerche.com/bg/gallery/84

 

http://www.bankerche.com/bg/page/70 

 

https://verginiav.blogspot.com/2019/09/2017-1-fr01-ka219-0372236.html

Тържествено откриване на новата 2019/2020г.

16.09.2019

http://www.bankerche.com/bg/gallery/84

Пълният отчет с методи и дейности ТУК