Проектите по програма „Еразъм+” - мост между обучението в ЧОУ „Банкерче” и „европейското общество на знанието”

Проект № 2019-BG01- KA101-061843

„Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран  учебен процес“ -  Хелзинки, Финландия 

(25-31 август 2019г)

            Важен акцент в европейския план за развитието  на ЧОУ „Банкерче” е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност чрез осъществяване на проекти по програма „Еразъм+”. Водеща идея е убеждението, че проектите са мост между обучението в ЧОУ „Банкерче” и  „европейското общество на знанието”, като едновременно са и средство за реализиране на  мисията, целите и приоритетите на училището.

         Реализираният  проект„Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран  учебен процес“  изцяло се вписва във философията на обучение, стратегията и дългосрочните  цели  за развитие  на училището. В обучението в структурирания курс: „Глобални умения за разработване на интегрирани учебни програми”, проведено от  обучаващата  организация Euneos Corporation -  Хелзинки, Финландия  (25-31 август 2019г),  участваха 4 учители от ЧОУ „Банкерче”,

            Занятията на курса бяха проведени максимално ефективно, в пълно съответствие с предварително уточнената програма,  при използване на  система от  интерактивни/ активни методи на обучение (уъркшоп, тренинги, семинари, дискусии, казуси, ателиета, ролеви игри и екипна работа) и реални примери за добри практики при посещенията на: иновативни училища (напр.„Жива лаборатория“- Living Lab в гимназията в Tikkurila); Университета в Аалто (клъстери на образование,  работилница за STEAM и др.); библиотеката Oodi – нова концепция за пространство за учене/Maker Space  и др.  (в Дневника  -  подробно  описание на дейностите)

            Ползите  от  обучението на учителите  в структурирания курс в Хелзинки  бяха  отчетливо признати  при  провеждане  на дистанционното обучение в електронна среда   по време на пандемията  (м. март - м.юни 2020г.). За ефективното  осъществяване на дистанционното  обучение  от голямо знчение  се оказа  използването на резултатите от реализираната мобилност    в  т.ч.  компетенциите (знания, умения и личностни качества) придобити от участниците  в   курса   при  използването  на различни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация , чрез игри и геймификация, както  и  прилагане на  придобитите  в курса умения за  използване  на  инструменти за електронно обучение, например   Envision, kahoot, padlet, learning apps и др

            С  реализирането  на настоящия  проект  бяха  постигнати  планираните  цели в два относително обособени аспекта:

 • Цели на проекта:  бяха оптимизирани  управленски  модели,  използвани   елементи от  технологични иновации  за  създаване на иновативна образователна среда  при  използване на интегрирани учебни програми;  подпомагнат беше  прехода  към дигитализация  на учебния процес и  работа в интерактивна/ дигитална среда; усъвършенствано  беше обучението чрез игри и геймификация и обучението, основано на проекти;  повишени бяха  възможностите  за  комуникация и сътрудничество с партньори от Европа за устойчиво развитие на  образователни

 иновации  и  за по-добро ситуиране на   участниците на  образователния пазар в страната и Обединена Европа и др.

 • Цели на обучението/курса:  беше подпомогнато   разрешаването  на проблема с недостига на компетенции за интегриран  учебен процес;  бяха формирани и развити  умения  за използване на формалното и неформалното обучение  като  средство за интегриран учебен процес  и   за разработване и използване на  интегрирани учебни програми с иновативен характер; бяха подобрени   езиковите и IT компетентности на участниците,  тяхната  междукултурна    осведоменост  и способност  да се   учат от опита на други европейски държави  и др.   

            В пълно съответствие с договорените  отговорности,  двете организации поетапно  извършиха следните дейности:

•  ЧОУ „Банкерче”  осъществи подбора и предварителната езикова, професионална и междукултурна подготовка на участниците, подписа с тях съответните договори/споразумения, осигури логистиката на мобилността,   определи лицата, които осъществиха мониторинга на обучението, оцени напредъка на ползвателите и издаде  Europasss сертификат на всеки от тях.

Euneos Corporation осигури високо качество на обучението  с квалифицирани обучители/преподаватели, гост-лектори  от Университета в Аалто и иновативни училища, компютърното и техническо оборудване на работната зала, достъп до Интернет и др.;  ефективно и в пълен обем реализира предвидените в програмата на курса  теоретични и практически занятия, посещения на образователни институции (начални и средни училища, Университета в Аалто, библиотека Oodi и др.), както и съпътстващата културна програма; валидира  резултатите от  обучението/курса  с издаване на  Certificate of  Active Participationна всеки участник и др.

Съвместни дейности:  бяха съгласувани  времевия период,   програмата  на  структурирания  курс,  критерии за   оценка на резултатите, тяхното  валидиране и начини на разпространение;   беше осъществен мониторинга на обучението; бяха подписани  Споразумение   за обучение  и "ангажименти за качество" с всеки от участниците и др.

            Резултатите  от мобилността   бяха оценени  чрез   мониторинг с помощта на етнографски въпросник  и  дневник  на дейностите  (Case study / Day on the job),  самооценката (саморефлексия) с помощта на индивидуално портфолио  и SWOT-анализ, както и чрез анализ  на  обратната връзка  (feedback) от  онлайн докладите на участниците и проведените анкети.

За  признаване на постигнатите резултати  и валидиране на придобитите компетенции   всеки от  участниците   получи  Europass  Certificate  и   Certificate of  Аctive Рarticipation.

            Резултатите и предвижданото въздействие от  осъществената мобилност най-общо  се   определят по отношение на:

 1. Участниците.   в  Europass Certificate ясно са дефинирани какъв опит е придобил участникът и какви умения са формирани и развити в  обучението/курса, а именно:
 2. Професионални умения  за : разработване и използване на  интегрирани учебни програми с иновативен характер;  за  обучение, основано на проекти и  базирано на явления;  обучение чрез игри и геймификация;  управление на енергията на учениците в  класната стая и др.
 3. Дигитални умения   за  критичност и увереност при употребата на  дигитални технологии за информация, комуникация и разрешаване на проблеми;  тяхното формиране и развитие чрез интегриране  на  технологии и уеб инструменти; прилагане на инструменти за електронно обучение – Envision, kahoot, padlet, learning apps и др.
 4. Комуникационни умения  за:  ефективно общуване и участие в глобалното общество; работа в партньорство с неформални организации;  успешното интегриране  на  пазара на труда  на Обединена  Европа; работа в екип, решаване на конфликти, самооценка на тях самите и на учениците  и др.
 5. Езикови умения -   повишенониво на владеене на английски език в резултат на активната употреба на специфичната терминология в  разнообразните занятия в курса и  общуването  „на живо”  в свободното време
 6.  ЧОУ „Банкерче”:  беше подпомогнат прехода   към дигитализация    на учебния процес   и   ефективното  осъществяване на дистанционното обучение в електронна среда  по време на пандемията  (м. март - м.юни 2020г.);  беше  постигнат  относително  устойчив образователен процес чрез създаване на иновативна  образователна среда  при използване на  интегрирани учебни програми;   бяха  оптимизирани  някои управленските модели и въведени нови  педагогически и технологични иновации; бяха създадени  условия  за сътрудничество с партньори от Европа за устойчиво развитие на   образователните иновации. 
 7. Euneos Corporation:  бяха генерирани   идеи за  адаптиране на програмата  на структурирания курс  за бъдещи ползватели в условията на пандемия, за  апробиране на нови програми   и   иновативни методики за дистанционно  провеждане на обучението/ курсовете   в електронна среда; .бяха  усъвършенствани   методите/инструментите   за мониторинг  и  менторство, и др.

            Потенциалните дългосрочни ползи  от  мобилностите  най-общо са ориентирани към развитие и устойчивост на   участието в транснационални проекти по програма Еразъм+.   Въздействието от  реализираната мобилност  се прояви  веднага след  обучението в Хелзинки -   участниците  в курса  от няколко държави – Франция, България, Португалия, Испания, Италия и Словения, създадоха  проект  в  eTwinning-   „Opening our School to Europe”  ( ID  201484).

Целта  на проекта, най-общо  е  да  се  създаде  група от учители, преподавателски екипи  и директори, които искат да отворят училищата си към Европа  за:

 • обмен на нови педагогически методи и инструменти, придобити в курса в Хелзинки;
 • създаване на база данни за персонал, заинтересован от стартиране на проекти за обмен;
 • разширяване на възможностите за контакт за стартиране на нови проекти на eTwinning между класовете на участващия персонал.

Виж повече  на:             https://twinspace.etwinning.net/95475/materials/videos

                                    https://twinspace.etwinning.net/95475/pages/page/1006365  

Снимки от обучителния курс  тук

Блог на координатора тук   и  тук

Видеоимпресия тук

 

Дневник на дейностите в периода 25–31 август 2019г.

Дневник

 (daybooks, casestudy/day-on-the-job)

на дейностите в периода  25–31 август 2019г.

 в краткосрочното обучение/курс на училищен персонал

в обучителна организация „Euneos Corporation” - Хелзинки, Финландия

Структуриран курс  „Глобални умения за разработване на интегрирани учебни програми”  (Integrated curriculum-teaching global skills)

Проект   № 2019-BG01- KA101-061843

„Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран

учебен процес“ -  програма „Еразъм+”

 

На 24август 2019г. (събота)   беше осъществено пътуването до Хелзинки със самолет и  поради липсата на директен полет пътувахме с трансфер през Берлин. По вина на „Българиа Еър”   (закъснение на полета) не беше осъществен планирания  с  билетите полет, което ни даде възможност да прекараме няколко часа   в центъра на Берлин  -  да се разходим на централния площад  Александер Плац, да  рагледаме Катедралата, да направим разходка с лодка по р. Шпрее  до западната част на Берлин и др. С късен вечерен полет  пристигане в Хелзинки  и се  настанихме  в хотел „Омена” – по предварително направената резервация.

Обучението започна на  25 август 2019г. (неделя) със среща в историческия център на Хелзинки. Основният  треньор от обучаващата организация – Андреа Гатман запозна групата със скритите съкровища на Хелзинки – пешеходнаобиколка на основните забележителности  в центъра на Хелзинки – Катедралата, Кметството, Руската църква. крайбрежния базар и др.  На неформална работна срещана всички участници в традиционно финландско кафенебяха представени основните акценти на програмата и бяха дадени организационни съвети във връзка с транспорта, придвижването до местата за обучение, културни особености, съвети за  безопасност  и др.
        Занятията и съпътстващата културна прграма  (в последващите дни) бяха осъществени в пълно съответствие с предварително уточнената програма: лекции, тренинги, посещения в образователни и обществени институции,    посещения на  културни и исторически обекти.  Занятията се провеждаха всеки ден от 9,00 до 17,30ч.                

На 26 август 2019г. (понеделник),обучението стартира в Професионален колеж „Вария” с представяне на основните насоки за курса. Денят премина при реализиране на следната програма:

 • Лекция на тема „Интегрирана учебна програма (интегрирана учебна програма, култура на сътрудничество и преподаване в екип)“, треньор – Андреа Гатман. Разгледана бе и темата за интегрираната учебна програма като основа за образованието в 21 век - различни нива на интеграция,  проекто-базираното обучение  от гледна точка на образователните институции във Финландия.
 • Гост-лекторът Anu Lahde от Професионалния колеж представи  кооперативното обучение - интегрирано учебно съдържание и образование, основано на умения (интеграция с работни места: най-добри практики от Професионален колеж Varia).
 • Последната лекция за деня беше „Как да организирам обучението в екип?“, лектор Туя Линдром - учител, експерт по учебни програми на Община Вантаа. По време на тази лекция екипът на ЧОУ Банкерче представи дейностите по проекта „Ти и аз – ние сме еднакви“, Финансиран от Програма Еразъм+, като пример за обучение в екип.              

На 27 август 2019г. (вторник), Андреа Гатман откри занятията за деня с лекция на тема „Образование, основано на умения (умения на 21 век, оценяване)“. Бяха разгледани още следните теми:

 • Гост-лекторът Арто Мартикайнен, директор на основно училище в Хелзинки, сподели своя опит за обучението  на 21-ви век, основано на проектно-базираните уроци и създаване на нови пространства за учене.
 •  „Какви са уменията на 21 век, как ги подкрепяме и оценяваме“, семинар и тренинг  с  Андреа Гатман.  
 • „ Обучението на 21 век - култура в клас и училище (положителна психология - гъвкаво мислене, рутина и промяна на рутината), семинар на Андреа Гатман.
 • Гост – лектор Джени Сипола Вирумаки , учител – сподели опит на тема „Как е организирана интегрираната учебна програма във финландските училища за постигане на „автономно обучение“.  Казус: „Откриване на
  скритите умения“- инструментите за самооценка.

На 28 август 2019г. (сряда)беше осъществена разнообразна програма:

 • Иновации в образованието (нови начини на обучение; ангажиране на студенти и култура на доверие) -  лектор Андреа Гатман
 • Посещение на „Жива лаборатория“ Living Lab в гимназия в Tikkurila;  среща и дискусия за проектно-базираното обучение с учителя по изкуство и експерт в Лаборатория Ярмо Палола; обсъждане на инструменти за планиране на „рутинни дейности“ в подкрепа на ангажираното обучение, как се създава нова образователна среда
 • Представяне на проект „Детска градска лаборатория за изследване“ в Седмицата на дизайна 2018“ – гост лектор Лаури Джанти, преподавател по художествена дейности.
 • Вечерите групата посети традиционен финландски ресторант, където опитахме  типични  блюда:  люска ( финландска пица),  калакуко  (рибен пирог), карелски пирожки,  еленско със сос от боровинки и др.

На 29 август 2019г. (четвъртък)беше реализирана следната програма:

 • Работно ателие на тема „Ученици и  и учители – основните двигатели за обучение и преподаване на 21 век“ – водещ Андреа Гатман
 • Посещение на Основно училище Yhtenäiskoulu и запознаване със същността на  преподаване с нови педагогики и инструменти; среща с учителя Тия Нисканен и ръководството на училището
 • Посещение на библиотеката Oodi - най-новото и модерно пространство за учене; обсъждане на новата концепция за библиотеката във Финландия и Maker Space, среща със специалист и библиотекар  Sanna Huttunen, Digital Art
 • Работно ателие на тема:  Дизайн  на модел за обучение (проект за урок) по темата „Проектно-базираното обучение“ в извънучебна среда – групова задача и обсъждане в библиотеката  Oodi,  стая 3 

На 30 август 2019г. (петък) акцентът беше  системата STEAM

 • Концепция за визия на училището, където децата да се чувстват оценени  (STEAM, системи за подкрепа в училищата,  равни възможности за всички ученици) -  лектор Андреа Гатман
 • Концепция за визия, мисия и ценности на училищата като образование в 21 век - упражнение за визуализация
 • Посещение в Университета и Университетската библиотека в Аалто, Хелзинки -  запознаване с платформата и работилница за STEAM ChemArt & Bioplast; среща и дискусия с Ida Ruuth PHD, R&D Scientist, Junior Lab Aalto UniversityХелзинки  

На  31 август 2019г.(събота)официално приключи курса с мероприятията:

 • Организирано групово посещение на Музея на медиите - свобода на словото и значението на вестниците за финландското образование;
 • Официално закриване на курса – анализ на резултати, обратна връзка, идеи за последващи дейности и  други
 • Връчване на  всеки участник в курса на Certificate of  Active Participation

Най-общо може да се обобщи следното:обучението премина успешно, постигнати бяха поставените цели в съответствие с апликационната форма, но най-ефективна полза от обучението в Хелзинки  би било включването на нови идеи и дейности от курса в учебните програми, учебното съдържание и в  процеса на обучение в ЧОУ „Банкерче”.                         

        Документало  потвърждение на записаното в дневника са приложените  дидактически материали, фото и видео материали, копия на сертификати и отчетни документи на изпращащата и приемащата организации и др.