Такса за обучение

Таксата за обучение за I  клас е левовата равностойност на **** EUR (****** евро), определена по обявения от БНБ курс, която ежегодно се актуализира, съобразно промените в годишната средна работна заплата на наетите в частния сектор за предходната година, обявени от Националния статистически институт.

Таксата за обучение включва:

 • Обучението по всички учебни предмети, заложени в учебния план – задължителни часове (ЗЧ), избираеми часове(ИЧ) и факултативни часове (ФЧ)
 • Занятията  по   „Жив и приказен английски”
 • Занимания по интереси
 • Ателиета за идеи
 • Самоподготовка
 • Участия в проекти, конкурси, състезания и олимпиади
 • Обяд и плодови закуски
 • Медицинско обслужване, помощ от психолог и логопед  (при нужда)

 

Таксата за обучение не включва:

 • Транспорт от и до дома
 • Ученическа униформа
 • Екскурзии, културни, спортни и други мероприятия/дейности, организирани в  извънучебно  време

Срокове за внасяне на таксата

1.    В съответствие с чл.8  от Договора за обучение

 • За първата учебна година
 • Iсрок - 50% от сумата – в деня на сключване на договора
   
 • IIсрок- 50 % - до 15 януари на следващата календарна година
 • За всяка следваща учебна година
 • Iсрок - 50% от сумата – до 30  юни на текущата година
   
 • IIсрок - 50 % - до 15 януари на следващата календарна година

2.    Разсрочено плащане на вноски – по уговорка с анекс

         Начин на плащане

 • по банков път-  в банковата сметка в лева на “ЧОУ Банкерче” ООД, посочена в договора за обучение