Стратегии в дейността на ЧОУ „Банкерче”

(успешни иновативни подходи, при които  ученикът се  поставя в центъра на цялостната дейност, с грижа и внимание за неговото развитие и обучение)

  • За високо качество на подготовката на учениците при поддържане на  високи стандарти в учебния процес и съпътстващите дейности, академична взискателност и строг контрол за спазване на дисциплината, с което се осигуряват  условия  на изхода да се постигне схемата „добра подготовка + английски език + математика + компютри + икономическо мислене + предприемачески умения”
  • За диференциация чрез изграждането на собствен облик на училището, формиране и утвърждаване у всеки ученик чувството за принадлежност към общността, създаване на  училищни традиции, които формират специфичната атмосфера на училищния живот
  • За демократизация и хуманизация на дейността на училището чрез поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, в центъра на цялостната дейност с грижа и внимание за неговото развитие, за защита на  личностно му достойнство и граждански права
  • За оцеляване  чрез гъвкавост и адаптивност при разработването и актуализирането на училищния учебен план и подбора на учениците

      Стратегии в контекста на обучението по предприемачество

  • За специализация на училището чрез въвеждане на обучението по предприемачество и изграждане на стройна система от дейности по „малък бизнес” и „млад предприемач”, както и засилено обучение по математика и английски език, засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии през целия курс на обучение