Съдържание на обучението в I клас

Общото   образование  се осъществява чрез общообразователната подготовка (в съответствие с държавния образователен стандарт) при обучението по  учебни предмети  в  задължителните (ЗЧ), избираемите (ИЧ)   и факултативните  (ФЧ)  учебни часове. 

Обучението в  задължителните часове (ЗЧ)  осигурява постигането на общообразователния минимум, който за началния и прогимназиалния етап на основното образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища.

Обучението в  избираемите часове (ИЧ)  осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от задължителните часове в съответствие с желанията, интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

Във факултативните учебни  часове (ФЧ)  се осъществява подготовка по интереси чрез обучение по предмети и/или дейности, които училището може да предложи,  като тези часове не са задължителни за учениците.

Извънкласната и извънучилищната дейност  се организира през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Обучението в I и II  клас е подчинено на изучаването на учебните предмети от учебния план в ЗЧ, ИЧ и ФЧ при оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение; социализация и гражданско образование и възпитание на учениците; въвеждане на обучението по чужди езици, информационни технологии и предпремачество от най-ранна възраст.

Разпределение на учебните предмети  и  учебно време  за клас

Задължителни часове  (ЗЧ) – 19 часа седмично / 608 часа годишно

1. Български език и литература

часа седмично

224 часа годишно

2. Математика

часа седмично

128 часа годишно

3. Околен свят

час седмично

32 часа годишно

4. Музика

часа седмично

64 часа годишно

5. Изобразително изкуство

часа седмично

64 часа годишно

6. Технологии и предприемачество

час седмично

32 часа годишно

7. Физическо възпитание и спорт

часа седмично

64 часа годишно

 

Избираеми часове  (ИЧ) - 3 часа седмично / 96 часа годишно

1. Английски език

2 часа седмично

64 часа годишно

2. Информационни технологии

1 час седмично

32 часа годишно

 

Факултативни часове  (ФЧ) - 4 часа седмично / 128 часа годишно

1. Английски език

2 часа седмично

64 часа годишно

2. Предприемачество

2 часа седмично

64 часа годишно

 

АТЕЛИЕ  "Жив" и "приказен" английски” - 6ч. седмично

Извън  ЗЧ, ИЧ и ФЧ  в учебния план се включват  по 1 час седмично за организиране и провеждане на спортни дейности  и за час на класа

Основна цел на обучението по Английски език- (ИЧ, ФЧ и „Жив” и приказен английски”) е  развиване на говорните умения чрез компилация на елементи от различни британски системи за деца  (напр.Family and Friends – Oxford University Press),разнообразни упражнения с музика и игрови импровизации. Неусетно в игрите се развиват езиковите и комуникативни умения  и полета на детската фантазия. С инивидуално езиково портфолио се проследява напредъка на всяко дете. Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели  с английска филология.

  • Акцентът пада върху игровия елемент и творческите изяви, като чрез кратки видеофилми, занимателни игри, снимки от National Geographic (напр.  Happy Trails) децата се потопяват в „езиковата среда”, усвояват лексика от пряката заобикаляща среда – за дома, храната, животните и др.). Речниковият фонд се обогатява и с приказните преживявания чрез фантастичния свят на героите на Дисни  (English Adventure) и др. 
  • Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели  с английска филология

Основна целна обучението по предприемачествое формирането на икономическа култура за създаване на ценности, бизнес знания и бизнес умения (учене чрез търсене и учене чрез „правене”, предприемачески  умения) и комуникации (общуване, обучение и учене в действие).

  • Акцентът пада върху индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители.
  • Водеща дейност  при малките ученици е играта. По схемата игра-обучение-бизнесдецата едновременно се учат, творят, забавляват и сбъдват мечтите си.
  • Разработените методика и дидактически инструментариум (видеоуроци, дидактически игри, практически дейности и др.)разкриват възможности първокласниците  да придобият икономическа грамотност и предприемаческа култура чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани икономически познания и механизми  (сюжетни, ролеви и симулативни игри, творчески задачи, работа в екип и др.) на разбираем език, като изследват, откриват, учат роли в бизнеса, генерират идеи и изработват изделия, „продават” ги - развиват бизнес „по детски”. 

В обучението по предприемачество в I  клас  (ФЧ - 2 ч.седмично) акцентът пада върху осъзнаване ролята на индивидите като производители и потребители, разликата между потребност/нужда  и желание, как хората вземат решения, ролята и важността на парите (печеленеи спастяване на пари) чрез разглеждане на понятия, свързани с личната икономика и семейния бюджет в различни дейности: сравняване варианти на лични бюджети, сюжетни игри за размяна или покупка на стоки, изработване на изделия/стоки и определяне на цената, продажбата им и набиране на средства за благотворителност и др. Тези дейности се подпомагат от бизнес-консултанти (родител с подходяща професия, ученик от ЧПГ „Банкер” – „ученик обучава ученик” и др. доброволци) при използване на разработените методика, дидактически инструментариуми компютърен софтуер. Автор на видеоуроците и игрите  „Бизнес за деца” и „Училище за родители” е Антоанета Гогушева  (MBA General Management  - City University, САЩ, Сиатъл). Обучението се провежда от сертифицирани  преподаватели 

Основна цел  на обучението по „Информационни технологии”(ИЧ) e овладяването на начални компютърни умения, запознаване с основните части на компютъра и  възможностите на програми за обработка на графика, звук и текст, както и формиране на умения да ги използват при изпълнение на достъпни учебни задачи  по изучаваните учебни предмети. Едновременно с това децата се запознават и спазват основните  здравни и етични правила при работа с компютър. Часовете се водят от квалифицирани  IT специалисти.

 

На учениците, завършили I  клас, се издават следните документи:

  • удостоверение, в което се вписва обща годишна  оценка с думиза резултатите от обучението по всички учебни предмети.
  • характеристика, в която класният ръководител прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина, като се посочват както положителните,  така и отрицателни страни в развитието на ученика.