Прием в I клас

Приемането на ученици в I клас на ЧОУ „Банкерче” се извършва без  ограничения или привилегии, основани на раса, народност,  пол, етническа  принадлежност, социално положение и религиозни убеждения  при  следните  изисквания:

Тестът  и събеседването  се провеждат:

  • индивидуално  -  в сградата на училището
  • всеки  работен ден -  до запълване на  обявените свободни  места
  • в  ден и час,  избрани от родителите - в зависимост от ангажиментите им и режима на детето (по предварителна уговорка - от заявлението)

Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран  от удвоените резултатите от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система)  и  оценката от събеседването  с  комисията   (по шестобалната система).

При кандидатстване се подават online или в офиса  на училището следните документи:

  1. Заявление до директора на училището - по образец
  2. Анкетна карта - по образец

При   записване   в  I клас  се представят следните документи:

  • Удостоверение за завършена предучилищна подготовка - подготвителна група (в ЧДГ, ДГ или ОДЗ) или подготвителен клас (в ЧОУ, ОУ или СОУ) – оригинал
  • Декларация, когато детето не е посещавало подготвителна група/клас - по образец
  • Акт за раждане - копие
  • Медицински картон/имунизационен паспорт
  • Анкетна карта - по образец

При записването в I  клас се подписва договор за обучение  с един от родителите, като се представя банково бордеро за  платена първа вноска от таксата за обучение за 1 клас.


Пояснителни бележки:   За ученици, които нямат удостоверение за завършена подготвителна група/ подготвителен клас (напр. завръщане от чужбина, здравословни причини и др.), училището организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.