Актуализиране на стратегията за развитие на ЧОУ „Банкерче”

За да бъде „жива” и резултатна  стратегията  за развитие на училището е необходимо  тя да бъде динамична и адекватна на реалните условия.  Само тогава стратегията може да работи за каузата качествено образование  и ефективно  училище, което предлага адекватни на потребностите на обществото учебни планове, програми и методи на обучение,  добре организиран и управляван учебен процес, чрез който се  осигуряват  условия за ефективно взаимодействие с външните фактори и отговаря на обществената поръчка.
Затова в ППЗНП  (чл.150, ал.1, т.1) е предвидено актуализиране на стратегията за развитие на училището в началото на всяка учебна година -  на основата на анализ на резултатите от изпълнението на стратегията през предходната учебна година. Анализът се осъществява от  управленския или от специално създаден екип за контрол и оценка на изпълнението на стратегията.
Един от възможните начини за получаване на систематична и обективна оценка за развититето на училището е SWОT–анализът. Той предполага да бъдат идентифицирани:

 • силните страни в развитието на училището –   откроеняване на онези благоприятни вътрешни фактори, които поставят училището в благоприятна позиция – напр. създадени много добри материални условия и учебна среда, прилагане в обучението на нови технологии от квалифицирани и усъвършенстващи се учители, добър имидж и т.н.;
 • слабите страни в развитието на училището – отчитане на неблагоприятните вътрешни условия, незовисимо дали са по обективни или субективни причини. Слабите страни могат да са резултат от липса на необходимите ресурси или умения, нуждаеща се от подобрение материална база, изоставане в иновациите и т.н.;
 • благоприятните възможности за развитие на външната среда – отчитане на всички възможности, които предоставя  средата, за да може училището активно и целенасочено да се възползва от тях – възможности за привличане на нови ученици, промени в образователния пазар, които биха поставили училището в благоприятна позиция спрамо други конкурентни училища, разширяване на предлаганите от училището услуги и т.н.;
 • предсказуемите застрашителни развития на външната среда (заплахи), напр. неблагоприятна демографска прогноза, влошаване на икономическите условия, неблагоприятен конкурентен климат и др.

На основата на  анализа се търси отговор на въпросите:

 • Какво можем да направим, за да увеличим силните си страни?
 • Какво е нужно да изградим или развием, за да преодолеем слабостите си?
 • Какво да направим, за да се възползваме от възможностите?

Точният и прецизен анализ на обективните обстоятелства, които съпътстват функционирането на училището, е добра предпоставка за развитие в желаната посока. Отношението между вътрешните фактори и тези на средата и  тяхната обща оценка (като благоприятни или застрашителни) определя  вида на стратегията, от която се нуждае училището:

 • агресивна – когато вътрешните фактори могат да бъдат определени като силни  и средата е благоприятна;
 • диверсификационна – когато училищният фактор е силен, но средата е неблагоприятна;
 • концентрираща –когато училището няма добър вътрешен потенциал, но шансовете, произтичащи от средата, са добри;
 • защитна – когато трудностите са повече от възможностите, т.е. когато не разполагаме с благоприятни вътрешни фактори, а и средата не ни дава много възможности.