УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Принципи на организацията на предучилищната подготовка и  спецификата при целодневна организация на учебния ден

Учебният процес в подготвителния клас се осъществява чрез специфична форма на организация – педагогическата ситуация.

Педагогическите ситуации са задължителна форма на взаимодействие между  учителя,  децата и техните родители. Разграничават се два вида ситуации - регламентирани и нерегламентирани.

Задължителните и регламентирани ситуации  (ЗРС) са строго определени във времето  като  продължителност и ден от  седмицата  - не могат да отпадат или да се заменят с друг вид. Задължителните и регламентирани са предимно обучаващи ситуации, планирани в седмичното разписание.

Задължителните и нерегламентирани ситуации (ЗНС ) не са строго определени като продължителност и като ден на седмицата. Задължителните и нерегламентирани са предимно игрово-познавателни и практически ситуации, вариативно включвани в дните на седмицата и са  провокирани от детската насоченост. ЗНС може да се включва всяка седмица след регламентираните, но в различни дни (при целодневна организация е предимно следобед). Броят на часовете е задължителен, но като последователност в седмичната програма могат да се определят от учителя и условията в класа.

Игрово-познавателните ситуации  (като разновидности на нерегламентираните) се включват като форми на взаимодействие по всички образователни направления при спазване на съответното съотношение между регламентирани/нерегламентирани ситуации. Така се създават  условия за осъществяване на  междупредметни връзки и аналогии между отделните направления: български език и литература, музика и игрова култура;  природен свят, математика и изобразително изкуство; социален свят и конструктивно-техническите и битови дейности, природен  свят и физическата и игрова култура и пр., но при съхраняване спецификата им като център на личния опит.

При всички образователни направления подготовката се осъществява чрез интегриране и интелектуализиране на механизмите на ЗРС  и ЗНС, което  осигурява мобилността на децата при преходи от едни към други  ситуационни форми и  развива способностите им за учене в началното училище. Изключение прави само образователното направление „Игрова култура”, в което се предполага осъществяване на обучението само чрез нерегламентирани ситуации.

Целодневното пребиваване в училището следва да бъде  мотивирано с разнообразни дейности, съчетани в динамичен и разнообразен дневен режим.

Заниманията по интереси  (групови и индивидуални)  ориентират децата в околния свят, създават им навици и умения за самообслужване, култура на поведение, изграждат комуникативните им умения, насочват ги към творчески изяви, развиват състезателния им дух. Тези дейности изискват благоприятна среда - пъстрота и функционалност на помещенията, както и  интериор, който създава усещане за дом, уют и топлота и дооформя впечатлението за хармоничен детски свят.

При  целодневната организация на предучилищната подготовка е задължително  между ситуациите да има разтоварващи дейности. Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората на децата и да допринесат по непринуден начин за реализиране на целите, свързани с  формирането на  детската личност, например: дидактични игри; спортни и подвижни игри; запознаване с празници и народни обичаи; изработване на мартеници, великденски яйца, коледна  украса и др.; лично творчество; музикални игри и певческа дейност; илюстриране на народни приказки с цел отразяване на лично отношение към героите и епизодите; развиващи игри; слушане на музикални произведения; интерактивни игри и др.

Всички дейности при целодневното обучение са взаимосвързани, като се преплитат и допълват. Влиянието и обуславянето им една от друга са безспорни. Всяка от тях има своето място и не бива да се изключва или заменя за сметка на останалите. Точното дозиране и разнообразяване на дейностите води до създаване на емоционална среда, в която детето е предпазено от умора, отегчение и скука. Това може да се постигне само ако учителят/възпитателят съумее умело да организира, направлява и контролира  дейността,  насочена към насърчаване на самостоятелност, справяне с трудностите и стремеж към постижение, самоизява и конструктивно съревнование, формиране на толерантни отношения,  използване на дейности и проблеми от реалния живот.