УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦЕЛИ

Водещо начало при обучението в подготвителния клас са принципите, целите и идеите, заложени в образователно-възпитателната система „Приятели” на колектив с ръководител  проф. дпн Надежда Витанова  на   издателство „Анубис”,  удостоено със сертификат  „Официален почетен статут  на  институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата” от Съвета на европейската научна и културна общност. 

 

Образователни цели на предучилищната подготовка
(образователни направления)

Български език  и литература

 • Овладяване на езика като основна човешка способност за опознаване на света, за общуване и комуникиране.
 • Овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речевите единици.
 • Формиране и усъвършенстване на уменията за писане (Развитие на графомоториката)
 • Овладяването на езика и развитието на речта правят възможни по-нататъшната реализация и обучението на детето в тази

Математика

 • Формиране на елементарни математически представи, съобразени с психическите особености на детето и развиващото влияние на математическите дейности
 • Изграждане на възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления;
 • Стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математическите представи на детето
 • Развиване на  мисленето и паметта, повишаване на готовността на детето за училище

Социален свят

 • Възпитаване на социалната способност „адаптивност”, свързана със социално - ориентираното поведение на детето;
 • Подкрепа на личностната автономия и доверието в себе си и света;
 • Формиране на социално - ориентирни норми за живот в здравословна и културна среда;
 • Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални ценности.
 • Ориентиране на детето в социалния свят и изграждане на предпоставки, необходими за успешното му адаптиране и адекватно социално поведение

Природен свят

 • Овладяване на система от общи представи за природни обекти, техните признаци и свойства, природни явления и закономерности, начини за поведение в природната среда
 • Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето.
 • Овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда.
 • Наблюдаване, обследване и моделиране на природните предмети и обекти от близката среда.
 • Пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност

Изобразително изкуство

 • Осигуряване на  целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност.
 • Развиване на  графични умения, необходими за подготовка по четене и писане в първи клас и стимулиране на положително отношение към изобразителната и други учебни дейности в началното училище.
 • Осигуряване на  възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, за детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище
 • Ориентиране в достъпни произведения на изобразителното изкуство и на художествените занаяти,  свързване  с художественото пресъздаване и детското изобразително творчество чрез рисуването, апликирането и моделирането

Музика

 • Изграждане на  своеобразен модел от изисквания, чрез които се предвижда формирането на основни умения и лично отношение към музиката и елементарни знания из областта на музикалното изкуство.
 • Общуване с музиката, основано на познавателна, развиваща, комуникативна, оценъчна, адаптивна и възпитаваща функция чрез възприемане, възпроизвеждане, игра и елементи на музикална изразност
 • Създаване на интерес и желание за общуване с музика.
 • Формиране и развитие на музикални способности, слушателски и изпълнителски умения.
 • Изразяване на творческите умения на детето чрез музика и музициране, възприемане  на  натрупаните музикално-художествени ценности, ориентиране в социалното предназначение на музиката.

Конструктивно-технически и битови дейности

 • Подпомагане специалната подготовка за началното училище чрез  конструиране, моделиране, обработка и съединяване на материали и грижи за себе си, дома и училището.
 • Подготвяне на детето за бъдещата дейност в първи клас чрез формиране на конкретни представи за етапи на работа и умения за самостоятелна практическа изява.
 • Прилагане на знанията и уменията, усвоени в останалите образователни направления в подготвителния клас
 • Осъществване  единството на познавателните и нагледно-практическите стратегии при постигането на продукт и резултат  в продуктивно-пресъздаващ план; в продуктивно-технологичен план и в поддържането на ред и грижи за средата.

Физическа култура

 • Осигуряване развитието на здрави, жизнеспособни, интелигентни, социално отговорни деца
 • Формиране на  интереси и мотивация, положителни самоизяви, екипни взаимодействия, контрол и самоконтрол в игровите ситуации  като предпоставка за развитие на стремежа към физическо самоусъвършенстване, за двигателна и личностна активност, за приложение на собствени идеи и опит в разнообразни условия. .
 • Формиране на двигателни умения, овладяване и усъвършенстване на естествено - приложни движения.
 • Подобряване на физическата дееспособност и формиране на готовност за обучение по физическа култура в 1 клас.

Игрова култура

 • Формиране на умения за създаване на подходяща игрова среда, в която детето да пресъздава начини на играене: да обиграва адекватно игрови средства по посока на игрови действия, игрови роли и игрови правила; да изпитва удовлетвореност от игрово изразяване в драматизации и театрализирани игри и да проявява емоционално положително отношение при коопериране в обредни и фолклорни игри с възрастните.
 • Реализиране увереността на детето, че владее най - разнообразни начини да се свързва с другите чрез измислените знаци на играенето и едновременно преживява щастието да живее чрез откритите негови игрови светове.
 • Възпитаване на умения за обединяване около съвместни игрови замисли и проекти за пресъздаване.
 • Упражняване на способността на изменението на собствена гледна точка, за изрязяне на игров опит от позицията на артист и зрител

     
       Съдържателни и целеполагащи аспекти на системата „Приятели”
 

„Приятели с буквите” - образователно направление „Български език и литература”
Заедно с любими герои от приказки и анимационни филми детето обогатява речника си, учи се да се изразява правилно, да съставя изречения и разкази по картинки, да описва случки и преживявания. Развитието на звуковата култура и свързаната реч, подготовката за четене и писане се реализират чрез достъпни и занимателни задачи, стимулиращи детската активност. Учебното съдържание интегрира часовете и подпомага приемствеността между предучилищния клас и началното училище.

„Приятели с цифрите” - образователно направление „Математика”
Заложените приказни сюжети в ситуациите по математика са нетрадиционен подход за усвояване на количествени, пространствени и времеви отношения на обектите и провокират мотивацията на детето за активно участие в обучителния процес. Картинните задачи стимулират развитието на нагледно-образната и логическа форма на мислене на детето, помагат му да се ориентира в пространството и времето, в геометричните фигури и форми. Действията събиране, изваждане, групиране, сравняване са увлекателни занимателни игри, а усвояването на нови знания става неусетно.

„Приятели в моя свят” - образователно направление „Социален свят”
Включва теми, които повеждат детето в лабиринтите на човешките взаимоотношения, общуването, чувствата. Въвлечени в различни игрови ситуации децата научават как да се държат, когато са със семействата си, с  приятелите, в обществена среда. Отбелязването на значими национални празници, запознаването с различни традиции и национални символи подпомагат осъзнаването на националната идентичност, възпитават в родолюбие. Множеството ролеви игри и диагностични процедури дават възможност на педагога и родителя да получат реална представа за придобитите социални умения и готовността на детето за новата му роля на първокласник.

„Приятели с природата” - образователно направление „Природен свят”
Основното послание е опознаване  и опазване на природата около нас. Поставят се основите на екологичната култура на детето. Изгражда се положително отношение към природата – жива и нежива, усвояват се знания за нея, извършват се елементарни опити, формира се екологично мислене и съзнание. Децата се учат да взаимодействат с природата по забавен и интригуващ начин.


„Приятели – сръчни и можещи” - образователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности”-
Съдържанието по направлението е своеобразна работилница за малки майстори и бъдещи дизайнери. Работи се с различни по вид материали и това обогатява сетивния опит на детето, стимулира въображението и фантазията му. Крайният резултат от повечето ситуации ще бъде множество подаръци за семейството.

„Приятели с игрите” - образователно направление „Игрова култура”
Съдържанието е интегрирано с другите образователни направления, съобразено е с тенденциите в развитието на съвременните деца. Въвлечени в игрова комуникативна среда, децата решават проблемни ситуации, придобиват увереност в собствените сили и се учат на приятелски взаимоотношения.

„Приятели с цветовете” - образователно направление „Изобразително изкуство”
Децата се учат да виждат и създават красота. Темите дават възможност на малките художници да овладеят основни методи и техники за изобразяване на различни обекти. Предложеният материал развива естетическия вкус и фантазията на детето, приобщава го към художествената култура и доставя удовлетворение и радост от общуване с изкуството. / Часовете се водят от  художник /.

„Приятели с музиката”  - образователно направление „Музика”
Музикалната ситуация се провежда като процес, в който всяко дете е активен участник и влиза в различни роли – изпълнител, имитатор, творец, партньор. По този начин се развива музикалното възприятие и пред  детето се разкрива чудният свят на музиката. /Часовете се водят от учител по музика/.

„Физическа култура”
Обучението се основава на естествените биологични потребности на детето от двигателна активност. Работи се в 3 насоки: здраве и физическа дееспособност, формиране на обща и  специална двигателна култура и мотивация за личностно реализиране в различните видове спорт. (Някои от занятията могат да се водят от специалисти, завършили НСА)

„Пътна мозайка” - Безопасност на движението по пътищата
Цялостната система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката, включва теми с превантивни  мерки по безопасно поведение на децата като пешеходци на улицата, като пътници в МПС. Детето е участник в практически игрови ситуации.

Свободни ситуации  (допълнителни образователни направления)

 

Английски език – 4 часа седмично 
Учебният процес основно се осъществява по системата “Mini Magic” (шест истории за любими анимационни герои, разпределени в десет видео урока за нова лексика), в компилация с елементи от различни британски системи за деца (озвучени диалози, видеоигри  и др.).

Освен това някои от часовете се провеждат в компютърния кабинет (с работно място за всяко дете), където игровият английски продължава онлайн с озвучени диалози и игри - за затвърдяване на усвоения речников фонд  и обогатяването му с понятия/думи от пряката заобикаляща среда,  познати житейски ситуации и др.

Основната цел е  развиване на говорните умения, която се осъществява и чрез разнообразни упражнения с музика и игрови импровизации.

Неусетно в игрите се развиват езиковите и комуникативните  умения и полетът на детската фантазия. С индивидуално езиково портфолио се проследява напредъкът на всяко дете.
Часовете се водят от учител със специалност Английска филология.

 

Работа с компютър – 1 час седмично
Овладяване на начални компютърни умения. Запознаване с основните части на компютъра и  възможностите на програми за обработка на графика, звук и текст, както и формиране на умения да ги използват при изпълнение на достъпни учебни задачи. Оцветяване на картинки, занимания с игри, съобразени с възрастта на децата в т.ч. и видеоигри, свързани с обучението по английски език. Така се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютър, като децата се запознават и спазват основните  здравни и етични правила при работа с компютър.
Часовете се водят от специалист по Информационни технологии.

 

Предприемачество – 2 часа седмично
Основна цел на обучението по предприемачество е формирането на икономическа култура за създаване на ценности, бизнес знания и бизнес умения (учене чрез търсене и учене чрез „правене”, предприемачески
умения) и комуникации (общуване, обучение и учене в действие).

Водеща дейност при малките ученици е играта. По схемата игра-обучение-бизнес децата едновременно се учат, творят, забавляват и сбъдват мечтите си.

Разработените методика и дидактически инструментариум  (видеоуроци, дидактически игри, практически дейности и др.) разкриват възможности най-малките ученици  (в т.ч. децата от подготвителния клас) да придобият икономическа грамотност и предприемаческа култура чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани икономически познания и механизми  (сюжетни, ролеви и симулативни игри, творчески задачи, работа в екип и др.) на разбираем език, като изследват, откриват, учат роли в бизнеса, генерират идеи и изработват изделия, продават ги - развиват бизнес „по детски”.

Тези дейности се подпомагат от бизнес-консултанти (родител с подходяща  професия, ученик от ЧПГ „Банкер” – „ученик обучава ученик” и др. доброволци), видеоуроци и компютърен софтуер.
Часовете се водят от сертифициран учител.