ВОДЕЩИ ИДЕИ

Основополагащите принципи за цялостната дейност в подготвителен клас на ЧОУ „Банкерче” най-общо са следните:

  • Осъществяване на подготовката за новата социална роля на детето – ученик,  за прехода от външна към вътрешна готовност за училище - от детската градина към началното училище
  • Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете чрез използването на личния опит – „каквото детето може да прави, а не – каквото не може”, като се рационализира чрез създаване на подходящи условия
  • Използване на ситуационнната форма на педагогическо взаимодействие (чрез основните форми на общуване, комуникация, поведение, дейност), проектирано в  учебната програма, годишния, месечния, седмичния и дневен план
  • Осъществяване на подготовката чрез интегриране и интелектуализиране на механизмите на задължителните и регламентирани ситуации- ЗРС (планирани в седмичното разписание, предимно обучаващи ситуации) и задължителните и нерегламентирани ситуации –ЗНС (вариативно включвани в дните на седмицата и провокирани от детската насоченост, предимно игрово-познавателни и практически ситуации)
  • Осигуряване мобилността на децата при преходи от едни към други ситуационни форми, развиващи съморегулацията и социалните им способности за учене в училище
  • Единството на социална, познавателна и специална подготовка, а не само внимание върху съдържателно-предметната подготовка
  • Единство на социалното, емоционалното, двигателното, познавателното и художествено-приложното развитие на детето – бъдещ ученик, което осигурява приемствеността в единната социално-педагогическа система  "детска градина – училище".
  • Запазване на националните традициите в образованието, но осъвременени в духа на технологичния прогрес на XXI век.