Прилагане на иновативни педагогически методи и педагогически технологии при ЦОУП

Повишаване на  качеството на обучението обуславя необходимостта при целодневното обучение да се създават и прилагат:

 • иновативни педагогически методи
  • групова работа (работа в екип); 
  • асъртивно поведение;  
  • тренинги, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на    паметта и въображението;
  • мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения
 • разнообразни педагогически технологии
  • ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, бит и др.
  • симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване (емпатия), на  основата на теоретични знания се упражняват практически умения или  дискусия/дебат;
  • метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на  „придвижване " по учебния материал въз основа на термините;
  • кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;
  • инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;
  • рефлексия /самооценяване;
  • други