Направления на дейностите при ЦОУП

При целодневното обучение условно могат да се обособят направления на дейността на учениците, например:

 1. Усвояване на знания и умения
 2. Учебни езикови практики
 3. Спорт
 4. Културни дейности
 5. Ателиета за идеи
 6. Занимания по интереси
 7. Организиран отдих
 8. Самоподготовка

 

Направление “Усвояване на знания и умения” включва изучаването на учебните предмети от културно-образователните области от учебния план в ЗП, СИП и ЗИП при оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение; социализация и гражданско образование и възпитание на учениците; въвеждане на обучението по предпремачество от най-рана възраст.

Направление  “Учебни езикови практики” се осъществява при реализиране на проекти по   програма „Коменски” на ЕС и други програми на Общността, национални проекти и програми и др.

Направление “Спорт” включва занимания по:

 1. плуване
 2. футбол
 3. детски фитнес
 4. детска йога
 5. комплексна гимнастика
 6. дартс
 7. участие в спортни състезания/турнири
 8. други

Направление “Културни дейности и организиран отдих” включва:

 1. тържества (концерти и шоу-спектакли) за началото и края на учебната година;
 2. хепънинги;
 3. тържествано честване на Деня на банкера – 6 декември (заедно с учениците от ЧПГ „Банкер”);
 4. организирани посещения на театрални спектакли, художествени галерии, музикални прояви, детски филми и др.
 5. благотворителни акции - коледни концерти, великденски базар и др.
 6. празник на буквите
 7. парад на талантите
 8. екскурзии в страната и чужбина;
 9. туристически походи и ориентиране;
 10. летни лагери на планина и море
 11. други

Направление „Занимания по интереси” включва:

 1. народни танци;
 2. театрално студио;
 3. арт студио;
 4. web-дизайн;
 5. други

Направление “Ателие за идеи” се организира с цел насърчаване и развиване  на индивидуалните интереси и способности на учениците, на логическото, евристично и креативно мислене чрез  генириране на идеи и формиране на практически умения при тяхната реализация в краен продукт, на екологическото им възпитание и улесняване тяхната лична и професионална реализация, например:

 1. Втори живот на вещите
 2. Мислете с ръцете си
 3. Земята – люлка и болка (Да опазим планетата)
 4. Гениалната природа
 5. „Жива” математика
 6. „Фолклорна” математика


Дейностите, свързани с интересите на учениците,  трябва така да се организират, че  да  мотивират участието им в занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП - в сътрудничество с преподавателите, родителите, общинската администрация и бизнеса.

Направление “Самоподготовка” 

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  зависимост от потребностите на   учениците се осигуряват консултации с учители–специалисти по време на самоподготовката.

Дидактически изисквания към самоподготовката:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • учене по едно и също време при строго спазване на планираното време  за почивка (отдих, спортни и забавни игри);
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;
 • старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.