ВОДЕЩИ ИДЕИ за целодневна организация на учебния процес (ЦОУП)

Училището е място за деца, където
детето не само се готви за живот.
Училището е самият живот.
Селестен Френе

френски педагог

  • За да успява, детето трябва да бъде разпалвано.
  • Детето трябва да бъде обичано – с любов, която вдъхновява, изисява, подкрепя, дарява доверие и така открива вратите на жадуваните хоризонти на познанието.
  • Детето се стреми към самостоятелност в изявите си.
  • Играта е най- добрият посредник в обучението при малките ученици

 

Водещите  идеи за разработване на адаптивни подходи при управлението,  организирането и ефективността на ЦОУП са заложени в редица европейски и национални стратегии и програми: ЕВРОПА 2020 -  (Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж);  ЕСЕТ 2020 г. (Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението - Разгръщане на творчеството и новаторството, включително предприемчивостта , при всички степени на образование и обучение); Програма на правителството за европейското развитие на РБългария; Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в РБългария (2009 – 2013); Рамкова програма за целодневна организация на учебния процес (разработена по проект  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес") и др.

Целодневна организация на учебния ден следва да се осъществява  при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите, като задължителните учебни часове (ЗП/ЗИП/СИП) се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт, пълноценно оползотворяването на свободното време на учениците.

Седмичното разписание на учебните занятия следва да се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците и да се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването, като се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

Психо-физическите  особености на учениците изискват при включването им в целодневна организация да се отчита наличието на:

  • условия за организирано здравословно хранене;
  • условия за  организиран отдих;
  • учебни средства за провеждане на самоподготовка и занимания по интереси;
  • разнообразие от занимания по интереси;
  • организиран транспорт
  • медицинско обслужване и охрана през целия ден